27 agosto 2012

Zgjedhja e turisteve te huaj? Bregdet, alpe apo turizëm kulturor..?


ALPET SHQIPTAREBregdet, alpe apo turizëm kulturor! Cilat janë destinacionet me te kërkuara gjate kësaj vere nga turistet e huaj?! Sipas Zyrës me te re te Shërbimit Turistik ne aeroportin "Nene Tereza", vetëm gjate muajit gusht kërkesat me te shumta kane qene për zonën e alpeve te vendit dhe kryesisht nga turistet çek. Ne vend te dyte renditet bregdeti i jugut, i zgjedhur nga francezet dhe italianet. Por, shume te tjerë interesohen edhe për juglindjen e vendit, si disa austriake qe po kërkojnë te informohen mbi mënyrat e transportit për ne Korçe e Voskopojë. Ne fakt, Zyra e Shërbimit Turistik ne Rinas u çel ne fillim te muajit Gusht dhe sipas punonjësve, gjate këtyre 20 ditëve te para mesatarisht rreth 10 turiste ne dite kërkoje guida e broshura. Botimet mbi natyrën dhe ato me informacion te përgjithësim janë me te tërhequrat mes materialeve qe ofrohen falas. Por turistet kërkojnë edhe harta te qyteteve, te cilat mungojnë përveç asaj te Tiranes. Anglisht, Gjermanisht apo Italisht janë gjuhet kryesore ne te cilat ofrohen materialet turistike. Bashke me broshurat, zyra e shërbimit turistik ka edhe listën e hoteleve dhe oraret e transportit publik.Coast, Alps or cultural tourism! What are the required destinations this summer by foreign tourists? According to the new Office Tourist at the airport "Mother Teresa", only during the month of August with numerous requests have been for the Alps area of the country and mainly by tourists check. Ranked second in the country's coastline south, chosen by French and Italian. But many others also interested southeast of the country, as some are calling the Austrian who informed on ways of transportation in the Voskopoje Korce. In fact, Tourist Office was opened in Rinas in early August and by employees during these 20 days of pre average 10 per day tourists seek guide booklets. Publications on nature and those with information are more attracted generalization between materials offered for free. But tourists seeking the map of cities, which are absent except Tirana. English, German or Italian are the main languages ​​in which tourist materials provided. Along with brochures, tourist service office has a list of hotels and public transportation schedules.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate