04 maggio 2012

Parku antik i Antigonese

Qyteti antik i "Antigonese ne Gjirokastër" i ndërtuar nga mbreti Pirro dhe qe mori emrin, për nder te gruas se tij Antigona, tërheq vizitore nga shume vende te botes, ku një vend te rëndësishëm zëne turistet angleze. Si udhërrëfyes për grupin e pare për këtë vit, nga Britania e Madhe shërbente një nga personalitetet e njohura te arkeologjisë angleze, qe ka realizuar gërmime e studime prej vitesh si ne Luginën e Drinosit ashtu edhe ne parkun e Butrintit, Oliver Gilkes.
"Antigonea është një pike fantastike ne Shqipëri sepse është ne qytetin shume te madh dhe shume te rendesishem te arkeologjisë. Por ajo vlerësohet edhe për natyrën sepse është një pike e magjishme. Grupi i sotëm është një grup Anglez i cili është i interesuar për arkeologjinë jugore te Shqipërisë dhe unë mendova: Është një oportunitet shume i madh këtu ne Shqipëri për arkeologjinë sepse sigurisht Arkeologjia, është si Nafta për Shqipërinë Jugore" ka thënë Oliver Gilkes. Por për turistet nuk janë te mjaftueshme vetëm zbulimet arkeologjike dhe bukuritë natyrore. Ato tërheqin vëmendjen për me shume shërbime brenda parkut. Mungesa e energjisë elektrike ne parkun arkeologjik ka larguar bizneset nga kjo zone duke mos ofruar shërbim edhe gjate sezonit turistik. Megjithatë qyteti antik i Antigonese, me një sipërfaqe prej 45 hektarësh, vijon te mbetet një nga resurset me te njohura dhe te preferuara ne jug te vendit. Për shkak te mungesës se fondeve, gërmimet dhe zbulimet kane qene te pakta ne Antigone. Një varr monumental, segmente te mureve rrethuese si dhe sende qeramike, qe i takojnë kryesisht enëve te kuzhinës janë nxjerre ne drite gjate gërmimeve qe rinisin ne vitin 2006.

The ancient city of "Antigonea in Gjirokastra" built by King Pyrrhus and was renamed in honor of his wife Antigona, attracts visitors from many countries, where an important place is the English tourists. As a guide to the first group this year, from the UK serving one of the names of British archeology, who has conducted excavations and studies for many years as we both Drino Valley in Park Butrint, Oliver Gilkes.
"Antigonea is a fantastic point in Albania because the town is very big and very important to archeology. But it also considered the nature because it is a magical point. Today's group is a group of English who is interested in archeology southern Albania and I thought: It's a very big opportunity here in Albania for archeology because archeology course, is like oil to southern Albania, "said Oliver Gilkes. But tourists are not only sufficient archaeological and natural beauties. They attract more attention to services within the park. Lack of electricity in the archaeological park has left businesses in this area by not providing the service during the tourist season. However Antigonea ancient city, with an area of ​​45 hectares, continues to remain one of the most popular and most preferred in the south of the country. Due to lack of funding and the excavations and discoveries have been few in Antigone. A monumental tomb, parts of walls and ceramic items, which belong mainly to culinary vessels have been unearthed during excavations to resume in 2006

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate