21 maggio 2012

Kalaja e Shkodrës(Albania) destinacion turistik ne rritje per 2012

Teksa dëgjon te përmendet Rozafa, nëse je ne Shkodër, menjëherë te kujtohet legjenda e murimit ne kështjellën qe mban te njëjtin emër. Për shkak te pozicionit ne kodrën ne hyrje te qytetit, ajo shquhet sapo i afrohesh Shkodres. Kalaja është objekti kryesor i përfshirë ne axhenden e turisteve, si vendas ashtu edhe te huaj. Mes tyre gjen edhe shume nxënës shkollash, qe kane kërshëri te shohin nga afër çdo pëllëmbë te objektit qe daton qe ne shekullin e katërt para Krishtit, por qe zhvillimin me te madh e mori gjate mesjetës. Sipas legjendës, tre vëllezër qe po ndërtonin kalanë, murosen gruan e me te voglit, pasi objekti ngrihej ditën dhe shembej natën. Drejtuesit e parkut tregojnë se vetëm gjate dy muajve e kane vizituar atë rreth 6 mije persona. Kalaja dhe objektet rreth saj shtrihen ne një sipërfaqe prej 9 hektarësh. Brenda mureve ruhen pjese te depove, ndërtesave administrative, kullave, si dhe objekteve te kultit kishe e xhami. Ndërsa ne muzeun e kështjellës arkivohen rreth 20 mije dokumente dhe sende te ndryshme qe tregojnë për qytetërimin e hershem te Shkodres. Pas kalasë, Ura e Mesit ne Postribe është destinacioni tjetër me i preferuar nga vizitoret. Ajo është nder urat me te vjetra edhe ne rajon, e ndërtuar ne vitin 1769 nga Mehmet Pashe Bushatlliu, për te lidhur Postriben me Shkodren.

While listening to mention Rozafa, if you are in Shkodra, once you remember the legend of the castle murimit that bears the same name. Due to the position at the entrance of the city hill, just approaching it known Shkodra. Castle is the main object included in the agenda of tourists, domestic as well as foreigners. Among their many students find the schools that have great interest to look closely every inch of the building dating back to fourth century BC, but the greatest development took during the Middle Ages. According to legend, three brothers who were building the castle, buried in the younger wife, after building up day and night collapsed. Park managers shows that only two months and have visited it about 6 thousand people. Castle and its surrounding facilities lie in an area of ​​9 hectares. Within the walls are preserved parts warehouses, administrative buildings, towers, and church worship objects of glass. While in the castle museum about 20 thousand archived documents and various items that point to the early civilization of Shkodra. After the castle, we AnyWhere Mesi Bridge is another favorite destination of visitors. It is among the oldest bridges in the region, built in 1769 by Mehmet Pasha Bushatlli for Postriben connected with Shkodra.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate