02 maggio 2012

Operatoret: Te ulet TVSh për turizmin

Operatoret turistike kërkojnë nga qeveria shqiptare ulje te tatimit mbi vlerën e shtuar ne masën 8% nga 20% qe është aktualisht. Gjate një takimi me ministrin Bumci, bizneset e turizmit deklaruan se ne rajon, TVSh për këtë sektor është me pak se 10%, duke marre si shembull Malin e Zi.
Presidenti i shoqatës shqiptare te turizmit Enver Mehmeti deklaroi se operatoret shqiptare po humbin çdo dite e me tepër konkurrueshmerine ne raport me fqinjët dhe vendet e tjera te Evropës. Ndërsa ministri Bumci tha se këto propozime do te diskutohen edhe me ministrin e financave. Masa e TVSh për bizneset turistike ne Mal te Zi është 3.5%, njëkohësisht edhe me i ulëti ne rajon. Ndërkohë, operatoret turistike ne Kroaci tatohen me pak se 8%. Krahasuar me rajonin dhe vendet e Bashkimit Evropian, Shqipëria është vendi me masën me te larte te TVSh, duke marre parasysh se 24 nga 27 shtete te BE e kane këtë takse me pak se 10%.

Tour operators require Albanian government tax reduction in the value added measure 8% from 20% currently. During a meeting with Minister Bumci, stated that tourism businesses in the region, VAT for this sector is less than 10%, taking as an example of Montenegro.
Albanian Association President Mehmet Enver tourism operators said that authorities are losing every day more and more competitiveness in relation to its neighbors and other countries of Europe. While Bumci Minister said that these proposals will be discussed with the Minister of Finance. Measure of VAT for tourism businesses in Montenegro is 3.5%, also the lowest in the region. Meanwhile, tour operators in Croatia taxed less than 8%. Compared with the region and European Union countries, Albania is the country with the highest amount of VAT, given that 24 out of 27 EU states have this tax with less than 10%.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate