02 maggio 2012

Përgjysmohet buxheti për turizmin ne 2012

Ministria e Kulturës merr ne 2012 vetëm gjysmën e buxhetit, ne krahasim me vitin qe po leme pas. Vete ministri Aldo Bmci ka pohuar se investimet këtë vit do te jetën 53 për qind me pak, ndonëse ka justifikuar këtë fakt me përfundimin e investimeve te mëdha, siç janë stadiumet, apo vepra te tjera. Zëri me i diskriminuar ne këtë buxhet ka qene pikërisht turizmi, i konsideruar ne deklaratat e qeverise si prioriteti kryesor për zhvillimin e vendit. Përveç investimeve qe do te kryhen ne art e kulture një pjese te rëndësishme te fondit e zënë edhe aktivitetet për 100-vjetorin e pavarësisë se Shqipërisë. Mbështetje nga buxheti për këtë vit do te shkoje edhe ne rikonstruktimin e disa muzeumeve, po ashtu ne sport e pikërisht për sportistet qe do te përfaqësojnë Shqipërinë ne lojërat olimpike te Londrës.

Ministry of Culture in 2012 only gets half the budget, compared with year to leave behind. Minister Aldo Bmci himself has stated that investment this year will be 53 percent less, although this fact has justified the completion of major investments, such as stadiums, or other works. Voice of the discrimination in this budget has been precisely tourism, considered the statements of the government as a key priority for development. Besides the investments to be carried out in the arts and culture an important part to fund the activities occupied 100-anniversary of the independence of Albania. Support from the budget for this year will go well in the reconstruction of several museums, as in sports just for athletes who will represent Albania at the Olympic games to London.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate