11 maggio 2012

Ministria e Turizmit (Albania) ka nisur konsultimet me pushtetin lokal për hartimin e strategjisë se turizmit 2013-2020

Ministria e Turizmit ka nisur konsultimet me pushtetin lokal për hartimin e strategjisë se turizmit 2013-2020. Ndonëse thuhet se pjese e saj janë te gjitha zonat turistike te Shqipërisë, si ato malore dhe bregdetare, përfshire edhe trashëgimin kulturore duket se një nga plazhet me te frekuentuara siç është Shëngjini nuk bene pjese ne këtë strategji.
Por përtej shifrës ne rritje te numrit te turisteve, ajo çka bien ne një mendje si zyrtaret edhe aktoret e tregut është përmirësimi i cilësisë se shërbimit. Për ministrin Aldo Bumçi, pas kryerjes se investimeve kryesore ne infrastrukturën turistike, tashme fondet me te madhe do te përqendrohen tek promovimi i Shqipërisë. Sektori i turizmit është një nder kryesoret për ekonominë, për shkak se ai sjelle valute ne vend. por kriza ekonomike ka bere qe për te dytin viti radhazi te ardhurat nga turizmi si ne 2010 ashtu edhe ne 2011 te vine ne rënie. Fakt ky qe tregon se Shqipëria arrin te thithe turiste pa shume shpenzime.

Ministry of Tourism has launched consultations with local authorities to draft tourism strategy 2013-2020. Although it is said that part of it are all the touristic areas, such as mountainous and coastal areas, including the cultural heritage seems that one of the beaches frequented as Shengjin did not participate in this strategy.
But beyond the figure in the growing numbers of tourists, what agree as officials and market actors is to improve the quality of service. For Minister Aldo, after carrying out major investment in tourist infrastructure, with large funds now will focus on promotion of Albania. The tourism sector is one of the major problems for the economy, because he brought foreign currency into the country. but the recession has made ​​that for the second consecutive year of revenue from tourism in 2010 as well as we enter our fall 2011. This fact shows that Albania reaches attracting tourists without much expense.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate