11 maggio 2012

Ligji për turizmin dhe zonat turistike 2012


Pronat ne zonat turistike parashikohet qe te kalojnë ne juridiksionin e një institucioni te vetëm qe mund te jete Ministria e Turizmit. Ne draftin e hartuar është menduar qe ky dikaster mund te jete institucioni i cili duke patur ne juridiksion pronat do te ketë te drejtën edhe te japë leje për ndërtimin e projekteve te mëdha, siç janë resortet. Projekt ligji i cili është ende ne ministre, pritet qe te kaloje se shpejti për miratim ne qeveri. Por një nisem e tille parashikohet te ngjalle debate, aq me tepër kur behet fjale për ti dhënë zgjidhje kaosit te pronave te krijuar ne vite edhe ne zonat turistike. Nga ana tjetër operatoret e tregut mendojnë se puna duhet te nise nga hartimi i një masterplani qe do te ofronte sigurinë e duhur ne investimet madhore ne turizmin shqiptar. Turizmi ne vendin e tone është i përqendruar me se shumti ne atë familjar. Shume individë akomodohen me banesa me qira dhe me pak përdorin hotelet.

Properties in tourist areas are expected to exceed the jurisdiction of a single institution that may be the Ministry of Tourism. We designed draft is intended that this ministry may be the institution that properties having jurisdiction shall have the right to give permission for the construction of major projects such as resorts. The bill which is still the minister, is expected to pass soon for government approval. But such leave is expected to stir debate, especially when it comes to give real solutions to create chaos in the years even in tourist areas. On the other side of the market operators believe that work should begin by drafting a master plan that will provide adequate security at major investments in the Albanian tourism. Tourism in our country is concentrated mostly in the family. Many individuals are accommodated with rental apartments and hotels with little use.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate