13 luglio 2012

Proçedura që duhet të ndjekë një shtetas shqiptar i kthyer (emigrant) për t’u përfshirë në Skemën e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor.

Proçedura që duhet të ndjekë një shtetas shqiptar i kthyer (emigrant) për t’u përfshirë në Skemën e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor.
Çdo emigrant në momentin që kthehet në Shqipëri, duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në Ligjin Nr. 7870, datë 13.10.1994, “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
Hapi i I-rë:
1. Personi duhet të zgjedhë mjekun e familjes.
2. Mjeku i familjes i hap  personit  kartelën personale dhe bën  regjistrimin  e tij  në regjistrin themeltar të banorëve që mbulon me shërbim shëndetësor ky mjek.

Hapi II-të:
Personi saktëson statusin e tij sipas ligjit të sigurimeve shëndetësore.
Dokumentet që duhet të paraqiten nga personi në mënyrë të tillë që të përcaktojnë kategorinë sipas ligjit janë:
1. Libreza - i siguruar aktiv kur është i punësuar,
2. Vërtetimi nga Zyra e Punës - kur është i regjistruar si punëkërkues,
3. Vërtetimi i  asistencës kur është në asistencë,
4. Vërtetimi i ndihmës ekonomike,
5. Libreza e pensionit kur ka dalë në pension,
6. Vërtetimi përkatës nga Komisioni Epror Mjekësor (KEMP)  kur ka ndonjë sëmundje invaliduese,
7. Çertifikata për fëmijët e moshës 0-16 vjec, etj. (sipas ligjit fëmijët 0-16 janë të siguruar sepse përfshihen në kategoritë pasive që shteti paguan)
Për të gjithë personat të cilët nuk e gjejnë veten në kategoritë e mësipërme, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) ofron sigurimin vullnetar, mbështetur në Ligjin Nr.7870, datë 13.10.1994, “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”.
Sigurimi vullnetar:
Personi që sigurohet vullnetarisht ndjek këtë rrugë:
1. Drejtohet në zyrat rajonale të ISKSH me një dokument identiteti,
2. Nënshkruan një akt-marrëveshje me autoritetet rajonale të  ISKSH për sigurimin vullnetar,
3. Kryen  pagesën për sigurimin shëndetësor në masën 3.4% të pagës minimale për efekt siguracioni të përcaktuar me VKM. Shuma e pagesës që duhet të paguajë në momentin fillestar përfshin periudhën 1 vit përpara datës që po bën siguracionin dhe është e vlefshme edhe për 3 muajt pasardhës. Pas kësaj procedure,  përfshihet menjëherë  në skemë.
Hapi III-të:
Dokumentacioni që duhet të disponojë personi i siguruar për t’u pajisur me librezën e shëndetit
• Kartë identiteti ose pasaportë,
• Dokumentin që vërteton statusin e pacientit,
• Vërtetim nga mjeku i familjes ku është regjistruar me numër  kartele.

Ku ndodhen sportelet rajonale për pajisjen me librezë të shëndetit?
Sportelet e shpërndarjes së librezave të shëndetit funksionojnë pranë :
• Drejtorive Rajonale të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (DRSKSH) në qendër qarku,
• Agjensive përkatëse në rrethe,
• Pikave të  pajisjes me libreza pranë qendrave shëndetësore në disa qytete të mëdha.
Sistemi  i referimit
Zbatimi i sistemit të referimit  bazohet në 4 parime kryesore:
1. Shërbimi i mjekut të familjes përbën portën e sistemit shëndetësor.
2. Shërbimet shëndetësore nuk janë falas, dikush duhet të paguajë.
3. Solidariteti përmes kontributeve të sigurimeve shëndetësore mbron individët dhe familjet nga shpenzimet rrënuese për shkak të sëmundjes.
4. Shteti merr përsipër të paguajë për shërbime bazë me impakt të rëndësishëm në shëndetin publik (vaksinimi, planifikimi familjar, kujdesi para dhe paslindjes, kujdesi për foshnjën, informimi/edukimi, depistimi, etj.) si dhe kujdesin shëndetësor për kategori të veçanta të përmendura më lart.
Zbatimi i sistemit të referimit nga niveli më i ulët në nivelin me të lartë lehtëson marrjen e shërbimit bazë dhe atë të kualifikuar në mënyrë të barabartë në institucionet e duhura dhe në kohën e duhur.
Zbatimi i sistemit të referimit shmang marrëdhënien financiare të drejtpërdrejtë midis qytetarit dhe mjekut (mitmarrjen).
Të gjithë pacientët e  referuar kalojnë nga mjeku i familjes – specialist në poliklinikë – spital i rrethit – spital rajonal – spital universitar duke pasur në mënyrë të detyrueshme rekomandimin e mjekut, librezën e shëndetit dhe një dokument identifikimi.
Pacientët që nuk kanë këto dokumente, paguajnë tarifën e parashikuar për aktin mjekësor që do të kryejnë.
Për informacion më të detajuar apo për ndonjë paqartësi  që mund të keni, jeni të lutur të drejtoheni pranë Drejtorive të Shëndetit Publik (DSHP) të rrethit ku jeni sistemuar.
Website: www.moh.gov.al; Tel. 04 236 49 08


Materialin e mësipërm mund ta shkarkoni dhe në formë elektronike --- shkarko dokument

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate