28 luglio 2012

"Ne gjurmët e Bajronit" turistet, 10 dite Tur kalerimi ne territiret ende te pa prekura shqiptare. 7/2012


Veç siteve te njohura, arkeologjike ne jug te vendit është shtuar një tjetër mundësi për turistet. Behet fjale për rrugën qe afro 200 vjet me pare, u përshkua nga poet i njohur anglez Lord Bajroni, e cila është përfshire ne paketa turistike te shume shteteve.
Shënimet e poetit dhe letërkëmbimi me nenën te botuara ne një libër, paraqesin rrugëtimin e tij ne një territor te virgjër si ai i Shqipërisë se asaj kohe, qe për shume nga vizitoret e huaj ka mbetur i tille edhe sot. Lord Bajroni erdhi ne Shqipëri pasi kishte kaluar me pare neper Portugali, Spanje, Itali, Malte dhe Greqi. Dhe erdhi ne Shqipëri duke vlerësuar shume vendin, por njëkohësisht edhe njerëzit e Shqipërisë, sidomos nëpërmjet Ali Pashes. Turi zgjat 10 dite përmes kalërimit ne zona si Nepravishta, Libohova, Erindi, Zagoria dhe Këlcyra. Rrugëtimi "Ne gjurmët e lordit Bajron ", ka ngjallur interes te madh jo vetëm për turistet angleze, por edhe ato australiane dhe kanadeze.

In addition to known sites, archaeological sites in the south of the country has added another option for tourists. Comes to the way that nearly 200 years ago, was marked by a famous British poet Lord Byron, which is included in tour packages to many countries.
The writer's notes and correspondence with articles published in a book, submit his journey into a virgin territory as that of Albania that time, that for many foreign visitors has remained so today. Lord Byron came to Albania after having first passed through Portugal, Spain, Italy, Malta and Greece. And it came to Albania to evaluate more land, but also people of Albania, especially through Ali Pasha. The tour lasts 10 days by riding in areas like Nepravishta, Libohova, Erindi, Zagora and Kelcyre. Journey "In the footsteps of Lord Byron", has aroused great interest not only for British tourists, but also the Australian and Canadian.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate