19 luglio 2012

Si të vini në Shqipëri.. hyrja nga ajri - hyrja neprmejt rrugeve toksore. Arrival to Albania enter by air - enter through land routes

Si të vini në Shqipëri

Hyrja nëpërmjet ajrit

Bëhet nëpërmjet Aeroportit Ndërkombëtar "Nënë Tereza” Rinas, www.tirana-airport.com.al, i cili ndodhet 25 km në veri-perëndim të Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë.
Hyrja nëpëmjet rrugëve tokësore
Në Republikën e Shqipërisë, me anë të rrugëve tokësore mund të hyhet përmes këtyre vendeve fqinjë:
MALI I ZI
- Nëpërmjet pikës së Hanit të Hotit, që lidh Shkodrën me Podgoricën.
- Nëpërmjet pikës së Murriqan, që lidh Shkodrën me Ulqinin.
- Nëpërmjet pikës së Vermoshit, që lidh zonën e Kelmendit në Shqipëri me Plavën dhe Gucinë në Malin e Zi.
MAQEDONIA
-Nëpërmjet pikës së Qafë Thanës, që lidh Pogradecin, Librazhdin, Elbasanin me Strugën.
-Nëpërmjet pikës së Tushemishtit, që nëpërmjet bregut jugor të liqenit të Ohrit lidh Pogradecin me Shën Naumin dhe Ohrin.
-Nëpërmjet pikës së Bllatës, që lidh Peshkopinë me Dibrën e Madhe.
-Nëpërmjet pikës së Goricës, që kalon nga bregu verior i liqenit të Prespës së Madhe duke lidhur këtë zonë me Otoshevon dhe pjesët e tjera të Maqedonisë.
KOSOVA
-Nëpërmjet pikës së Morinës, që lidh Kukësin me Prizrenin.
GREQIA
- Nëpërmjet pikës së Kapshticës, që lidh Korçën me Selanikun
- Nëpërmjet pikës së Kakavijës, që lidh Gjirokastrën me Janinën.
- Nëpërmjet pikës së Qafë Botit, që lidh Konispolin me Filatin.
- Nëpërmjet pikës së Tre Urave, që lidh zonën e Përmetit dhe Leskovikut me Konicën.

porti_durresit
Hyrja nëpëmjet rrugëve detare
Hyrja nëpëmjet rrugëve detare në Shqipëri mund të hyhet nëpërmjet porteve kryesore me anë të linjave detare që ofrojnë shërbimet e tyre si për pasagjerë ashtu edhe për mallra të
tonazheve të larta. Portet kryesore janë :
- Porti i Durrësit, lidhet me portet Italiane të Barit, Ankonës, Triestes, Brindizit.
- Porti i Vlorës, siguron lidhje me portet italiane të Brindizit .
- Porti i Sarandës, siguron lidhje të përditshme me ishujt grekë të Korfuzit.


Procedurat e vizave dhe rregullat doganore

Procedurat e vizave
 
Të gjithë të huajt që kanë një vizë të vlefshme Shengen me shumë-hyrje, tipi "C" ose "D", ose një leje qëndrimi në një nga shtetet anëtare të Shengenit, mund të hyjnë, të qëndrojnë dhe
tranzit në Shqipri pa vizë, brenda afatit të vlefshmërisë së vizës apo lejes së qëndrimit.
 
Për qytetarët që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë pa viza, leja e qëndrimit është 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh dhe gjatë 30 ditëve të para të qëndrimit të tyre, ata duhet të paraqiten në Drejtorinë e Përgjithshme Kufiritare të Migracionit që të japin informatat e përgjithshme të tyre dhe kohën e qëndrimit përndryshe ata do të gjobiten kur ata largohen nga Shqipëria.
 
Të gjitha të huajt e tjerë duhet të pajisen me vizë nga një nga misionet e Republikës së Shqipërisë që mbulojnë vendin e tyre të banimit., para se të hyjnë në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, këto misione mund t’ju japin atyre informatacionet e nevojshme rreth Shqipërisë.
 
Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat dhe dokumentacionin për dhënien e vizave, ju lutem vizitoni faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, www.mfa.gov.al.
 
Rregullat doganore
 
Të gjitha sendet personale, të reja apo të vjetra mund të merren në Shqipëri pa asnjë veprim doganor. Gjithashtu, lejohen sasi e arsyeshme duhani, pijesh dhe parfumi për përdorim personal. Sendet e ndaluara përfshijnë armët, municionet, lëndët narkotike, barnat dhe mallrat të cilat rrezikojnë respektimin e rendit publik dhe sigurisë sociale. Për eksportimin e metaleve të çmuar, monedhave të lashta, sendeve antike, librave dhe veprave të artit, të cilat konsiderohen të jenë pjesë e kulturës kombëtare dhe trashëgimisë, duhet të merren leje të veçanta.
 
Për më shumë informacion mbi procedurat doganore, ju lutem vizitoni faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, www.dogana.gov.al
English 

Arrival to Albania

Entry by air

All international air arrivals enter through Mother Theresa International Airport , www.tirana-airport.com.al, located 25 km northwest of Tirana, the Albanian capital city.
Hyrja nëpëmjet rrugëve tokësore
Në Republikën e Shqipërisë, me anë të rrugëve tokësore mund të hyhet përmes këtyre vendeve fqinjë:
FROM MONTENEGRO
- Through Hani i Hotit, leads to the Northern City of Shkodra and Lake Shkodra.
- Through Murriqan-Sukobina, which links Shkodra with Ulcinj Montenegro.
- Through Vermoshi, which links the region of Kelmendi in Albania with Plava and Gucia (Gusinje) in Montenegro.
FROM MACEDONIA
- Through Qafe Thana pass leading to Pogradec, Librazhd and Elbasan.
- From Tushemisht, at the Southeastern end of Lake Ohrid, leading to Pogradec.
- From Bllata, leading to Peshkopi or Bulqiza and Burrel.
- From Gorica the road leads to the northern shores of Lake Prespa.
FROM KOSOVO
- Through Morina pass, which links Kukes, Albania, with Pristina, Kosovo, Morina which links Tropoja with Gjakova and Qafë Prushi, which links Kruma with Gjakova.
FROM GREECE
- Through Kapshtica leading to Korça.
- From Kakavija Leading to Gjirokastra.
- At Qafe Boti Konispol is connected to Filat, and at Tre Urat, connecting Permet with Konica.

Entry by sea
Albania can be accessed by sea through ports that offer their services for passengers and for high tonnage cargo.  
 The main ports are:
- Durrës: the Italian ports of Ancona, Bari, Brindisi and Trieste
- Vlora: the Italian port of Brindisi
- Shëngjin: the Italian port of Bari
- Saranda: the Greek Island of Corfu


Visa Procedures and Custom Rules

Visa Procedures
 
All the foreigners who have a valid multi – entry Schengen visa, type “C” or “D”, or a valid residence permit in one of the
Schengen member states, can enter, stay and transit Albania without visa, within the validity term of the visa or the residence permit.
 
For the citizens that enter the territory of the Republic of Albania without visas, the permit of stay is 90 days within a period of 180 days and during the first 30 days of their stay, they should show up to the General Border Directorate of Migration to inform about their generalities and time of stay otherwise they will be fined when they departure Albania.
 
All the other foreigners must be issued with a visa, before entering the Republic of Albania at the missions of the Republic of Albania that cover the country of residence. These missions can also provide them with the necessary information about Albania.
 
For more information on criteria, procedures and documentation for issuance of visas, please visit the official webpage of the Ministry of Foreign Affairs, www.mfa.gov.al.
 
Custom Rules
 
All personal items, new or old may be taken into Albania without incurring custom duties. A reasonable amount of tobacco, beverages and perfumes for personal use is allowed. Prohibited items include firearms, ammunition, narcotics, drugs and goods jeopardizing the observance of public order and social security. Special export permits are required for precious metals, ancient coins and scroll, antiques, books and works of art, which are considered to be part of national culture and heritage.
 
For more information on customs procedures, please visit the official webpage of the Directorate General of Customs, www.dogana.gov.al.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate