04 giugno 2012

 VENDIM Nr.517, date 3.7.2003 PER MIRATIMIN E STRATEGJISE SE ZHVILLIMIT TE TURIZMIT NE SHQIPERI DERI NE VITIN 2012

 VENDIM 
 Nr.517, date 3.7.2003 

 PER MIRATIMIN E STRATEGJISE SE ZHVILLIMIT TE TURIZMIT NE
SHQIPERI DERI NE VITIN 2012
  Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te nenit 2 te ligjit nr.7665, date 21.1.1993 "Per zhvillimin e zonave qe kane perparesi turizmin" i ndryshuar, me propozimin e Ministrit te Rregullimit te Territorit dhe te Turizmit, Keshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e strategjise se zhvillimit te turizmit ne Shqiperi deri ne vitin 2012, e
cila i bashkelidhet ketij vendimi.
2. Vendimi nr.90, date 13.3.1993 i Keshillit te Ministrave "Per miratimin e strategjise se zhvillimit te turizmit ne Shqiperi", shfuqizohet.
 Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.


  1Hyrja
                               
Kjo strategji e sektorit te turizmit u realizua me mbeshtetjen teknike dhe
financiare te Republikes Federale te Gjermanise, e perfaqesuar nga Ministria e
Bashkepunimit dhe Zhvillimit Ekonomik. Ajo hartua ne bashkepunim ndermjet
Ministrise se Rregullimit te Territorit dhe Turizmit dhe Organizmave konsulente
Agjensia Gjermane e Bashkepunimit Teknik (GTZ) dhe ghh consult ltd.
(Wiesbadsen, Gjermani).


Shqiperia mund te zhvilloje imaxhin e saj si nje destinacion i ri turistik. Shembuj te zhvillimit per kete qellim te logove me sllogane mund te jene:
“Shqiperia – sekreti i fundit i Europes!”
“Shqiperia – E juaja per tu zbuluar!”


Analiza e potencialeve tregoi qe Shqiperia mund te perdore burimet e saj ne interes te turizmit shume me teper se sa aktualisht.
Strategjia e sektorit pershkruan konceptin strategjik te zhvillimit te turizmit duke dhene drejtimet strategjike dhe zhvillimin e produkteve turistike qe Shqiperia te jete nje destinacion turistik i ardhshem ne tregun turistik nderkombetar ne sjelljen e turisteve te huaj. Terheqja e turisteve te huaj do te influencoje qe Shqiperia te shfrytezoje kapacitetet turistike per te garantuar nje perfitim maksimal nga futja e valutes se huaj dhe do te ndikoje ne funksionimin e sektorit te turizmit ne Shqiperi me te njejtat parime me te cilat funksionon industria e turizmit ne bote.
Referuar analizes se gjendjes, struktura e hoteleve ekzistuese ne Shqiperi (sidomos ne zonen bregdetare) kryesisht i korrespondon kapacitetit deri ne 20 dhoma. Nga
kendveshtrimi i marketingut te turizmit eshte e pamundur qe ato te terheqin grupe te medha turistesh te organizuar ne paketa turistike nga operatoret perendimore. Kapacitetet e ketyre bizneseve kryesisht i pergjigjen kerkeses se nje klientele individuale ose te grupeve te vogla te turisteve. Kapacitetet e reja te akomodimit te rekomanduara per zhvillim jane kalkuluar per te plotesuar kerkesen e tregjeve te huaj (pa kerkesen e shqiptareve etnike) sipas parashikimit te neteqendrimeve si ne numrin e shteterve per strukture akomoduese ashtu dhe standartet nderkombetare te kerkuara nga keto tregje. Gjithashtu edhe zonat e sugjeruara per zhvillim te strukturave turistike i referohen kushteve qe plotesojne keto zona per keto tregje dhe segmente turistike. Kerkesa e turisteve vendas dhe e shqiptareve etnike (me banim jashte Shqiperise) do te plotesohet nga kapacitetet ekzistuese dhe kapacitete te tjera te reja qe do te percaktohen me tej dhe zhvillohen per plotesimin e kesaj kerkese.
  Per kete qellim drejtimet e parashtruara ne Strategji kerkojne te sigurojne qe Shqiperia do
te rrise ne maksimum potencialin e sektoreve dhe do te zhvilloje turizmin ne nje menyre qe te jete i qendrueshem ne kohe nga ana: kulturore, sociale, mjedisore dhe ekonomike.
 Ne kete menyre strategjia e turizmit:
do te ndihmoje sektorin te menaxhoje rritjen ne nje menyre qe te sigurohet qendrueshmeria afat-gjate; do te jape menyrat e menaxhimit te konflikteve nepermjet rritjes se zhvillimit te turizmit dhe vlerave mjedisore, sociale dhe kulturore qe jane te rendesishme per Shqiperine dhe vizitoret e saj; do te jape strukturen e pershtateshme brenda se ciles investimet dhe perfitueshmeria e industrise mund te lehtesohen dhe te rriten ne maksimum (pergjegjesi dhe bashkepunim i qarte); do te reduktoje mbivendosjet dhe boshlleqet brenda sektorit; do te siguroje angazhim dhe financim per turizmin nga qeverisja qendrore dhe vendore; do te beje me te lehte veprimin e operatoreve per te kryer biznes ne kete sektor; do te siguroje integritet te drejtimeve strategjike dhe strategjive.
Ky koncept strategjik do te zhvillohet me tej ne nje proces diskutimi ndermjet sektoreve pergjegjes te ceshtjeve te turizmit dhe hartimit nga ana e tyre te Planit te Veprimit. Plani i Veprimit do te plotesohet ne terma te pergjegjesise, kohezgjatjes, vleresimeve te peraferta te kostove dhe burimeve te financimit. Ceshtje te ndryshme do te zhvillohen me tej, si p.sh. pershkrimi i detajuar i strategjive per grupet e synuar te tregut turistik si ai i turizmit vendas ose turizmit te
biznesit. Pjesa me e madhe e masave dhe veprimeve te nevojshme do te zhvillohen ne vazhdimesi pergjate disa viteve me qellim qe te vleresohet rezultati i deshiruar. Te punuarit se bashku i pjesemarresve te ndryshem ne sektorin e turizmit per te gjeneruar rezultat ne procesin e zbatimit, vleresohet si vendimtar per rezultatin e zhvillimit. Ndryshimet dhe zhvillimi i pritshem duhet te sigurojne qe sherbimet dhe produktet cilesore te kerkuara nga turistet ofrohen ne interes te te gjitheve.


2 Parakushtet per zhvillimin e turizmit
Me qellim qe te arrihen objektivat dhe te realizohen aplikimi i strategjive te nevojshme para-kushtet e metejshme jane te nevojshme te plotesohen:
1. Principet e Zhvillimit te Qendrueshem te Turizmit te pranohen ne te gjitha nivelet.
Qendrueshmeria ne kohe eshte nje faktor kryesor per zhvillimin e turizmit ne Shqiperi. Vetem nje proçes zhvillimi miqesor ndaj mjedisit do te jete baza per nje zhvillim te suksesshem ekonomik te turizmit.

2. Infrastruktura baze
Infrastruktura e kufizuar paraqet problem madhor per zhvillimin e shpejte te turizmit ne shumicen e rajoneve te Shqiperise.
 Aeroporti kryesor nderkombetar i Rinasit prane Tiranes dhe Durresit duhet te ballafaqohet me standartet nderkombetare. Eshte e nevojshme ngritja ne te ardhmen e nje aeroporti ne pjesen jugore te Shqiperise per perdorim civil te fluturimeve charter. Fluturimet charter vleresohen te nje rendesie te pakrahasueshme per zhvillimin e tregut te turizmit nderkombetar ne te ardhmen.
 Zhvillimi i nje sistemi eficient i trajtimit te ujrave te zeza dhe mbeturinave eshte i domosdoshem per te mbajtur te pasterta dhe atraktive zonat me interes turistik dhe duke siguruar keshtu nje zhvillim te qendrueshem te turizmit. Gjithashtu duhet permiresuar menaxhimi i mbeturinave te krijuara gjate procesit ndertimor.
 Lidhja me rruge, furnizimi me uje dhe energji elektrike vleresohen gjithashtu ceshtje te rendesishme me ndikim ne zhvillimin e turizmit.

3. Sqarimi i pronesise mbi token dhe ndertimet
Sqarimi sa me shpejt te jete e mundur i zgjidhjes ligjore te pronesise mbi token dhe objektet ndertimore.
 
4. Ligji dhe rregullore te turizmit ne nivel kombetar dhe rajonal
Hartimi i nje ligji bashkohor te turizmit dhe rregulloreve shtese per
zhvillimin e turizmit nga organizmat shteterore pergjegjes.

5. Zbatimi i detyruar i ligjit
Zbatimi i ligjit ekzistues eshte themelor per nje zhvillim te qendrueshem te turizmit, vecanerisht ne fushen e ndertimit ne ceshtje si ato te rregulloreve, lejeve te ndertimit apo ate te ndotjeve.

6. Pergjegjesi te qarta ne te gjitha nivelet per zhvillimin e turizmit
Percaktimi i qarte i pergjegjesive per drejtorite e turizmit brenda ministrise si dhe te Ministrive dhe Institucioneve te tjera qe kane lidhje me fushen e turizmit.

7. Stabilitet rajonal dhe kombetar

8. Sistemi i permiresuar i informacionit
Zhvillimi efektiv i turizmit kerkon baze te plote informacioni te zhvillimit te ofertes dhe kerkeses. Eshte e nevojshme organizimi i mbledhjes dhe analizimit eficient i te dhenave te nevojshme sipas standarteve nderkombetare ne nivel kombetar, rajonal dhe lokal.

9. Angazhimi i sektorit Publik (shteteror) / Privat
Zhvillimi i sektorit te turizmit duhet promovuar nepermjet sektorit shteteror, vecanerisht ne fazen fillestare. Vleresohet i rendesishem koncentrimi i burimeve te kufizuara ne disa zona te perzgjedhura me potencialet me te medha turistike dhe qe kane raportin me te mire kosto / perfitime. Gjithashtu sektori privat do te kete nevoje te angazhoje financime nese do te realizohen perfitimet kryesore te turizmit. Ky financim do te kete nevoje me shume se nje vit cikle financimi dhe do te kerkohen partneritete me te forta shtet / privat nese financimi shteteror do te jete efektivisht superior.

  3 Strategjia afatgjate e turizmit

Per te pritur rezultate konkrete eshte vleresuar qe drejtimet dhe veprimet e paraqitura ne kete strategji te mbulojne periudhen deri ne vitin 2012, periudhe e vleresuar afatgjate per ndermarrjen e masave te nevojshme e arritjen e rezultate.

3.1 Deklarimi i Politikes dhe Vizioni 2012

Objektivat kryesore makro-ekonomike te zhvillimit te sektorit te turizmit jane:
te gjenerohen vende pune dhe te ardhura te pershpejtohet zhvillimi ekonomik dhe social kudo ne vend te permiresohen kushtet e jeteses ne Shqiperi te iniciohen aktivitete ekonomike te krijohet nje imazh pozitiv i vendit ne arenen nderkombetare si destinacion turistik
te rriten fitimet per shtetin ne monedhat e huaja dhe nga taksa e hyrjes te zhvillohet nje turizem i qendrueshen ne kohe dhe miqesor me mjedisin
 Turizmi posedon potencial te shkelqyer si nje katalizator per rritje ekonomike dhe
prandaj eshte nje sektor kyc ne nivelin makro-ekonomik. Industria eshte intensive ne krijimin e fuqise punetore dhe nje burim kryesor i te ardhurave te qeverise. Ekzistojne rezultate te rendesishme lidhjeje me sektoret e tjere si ndertimin, transportin, furnizimet, bujqesine, industrine ushqimore dhe ate te suvenireve.
Vizioni i meposhtem formulon arritjet e deshiruara te se ardhmes se turizmit ne Shqiperi. Ai eshte i orientuar ne vitin 2012 per te sjelle ne kohen e tashme rezultatet e deshiruara, shprehje te arritjes se objektivave te vena ne strategji.

Vizioni 2012
 Shqiperia njihet si nje destinacion turistik ne bregdetin Mesdhe dhe ka nje pozicion
konkurues ne tregun nderkombetar te turizmit.
Kontributi i sektorit te turizmit ne GDP eshte i konsiderueshem.
Qendrueshmeria dhe ndergjegjesimi per çeshtjet mjedisore jane pjesa kryesore e
strategjise se zhvillimit te turizmit.

Per te realizuar misionin per arritjen e vizionit te mesiperm, suksesi i kesaj strategjie bazohet ne partneritetin e aktoreve te sektorit te turizmit.
Misioni i partnereve te turizmit pershkruhet si me poshte:
I krijon mikpritje turisteve dhe per kete aresye e kupton mikpritjen dhe cilesine e larte te sherbimit si elementet me te rendesishem brenda produktit tutistik;
                                                 Mbron dhe madje zhvillon mjedisin ne menyre aktive
 
Mbeshtet trashegimine kulturore

Deklarimi i misionit duhet te sherbeje si nje udherrefyes dhe inspirim per masat ne kete sektor. Partneret e sektorit te turizmit duhet te sigurohen, qe vizioni do te realizohet nepermjet ko-ordinimit te strategjive individuale te biznesit.
Nga vezhgimi dhe analiza e bere potencialit turistik te vendit dhe faktoreve te tjere me ndikim ne zhvillimin e turizmit ne Shqiperi, produktet kryesore turistike te Shqiperise jane tipet e meposhteme te turizmit:
 1. Turizmi i Diellit dhe Plazhit
2. Turizmi i Interesit te Vecante
3. Turizmi i Qendrave Urbane / Turizmi i Biznesit dhe i Konferencave

 Per realizimin e strategjise vleresohen tre principe udherrefyese:
Partneritetet
Ne kushtet e ndryshimeve te shpejta te tregut, partneritetet ne nivelet
kombetar dhe nderkombetare jane te nevojshme te jene te suksesshme me synimin per te qene konkurues (“bashkepuno per te konkuruar”). Keto parteneritete rezultojne me perfitim per te gjithe pjesemarresit e perfshire.
Cilesia
Vetem duke ofruar ne menyre te vazhdueshme produktet e duhur te vleres dhe cilesise se kerkuar per te plotesuar kerkesat e grupeve te synuar, Shqiperia mund te konkuroje ne menyre te sukseseshme ne tregjet nderkombetere. 
Burimet njerezore
Njerezit (punonjesit dhe sipermarresit) realizojne ndryshimin. Ata jane
burimi me i vlefshem me qellim qe te kenaqin kerkesat e miqve (turisteve).
Vetem sipermarresit e miretrajnuar te cilet ngrejne struktura atraktive dhe pergatisin personel te afte, qe jane te orientuar drejt sherbimit dhe qe deshirojne qe te jene pergjegjes per veprimet e tyre, do te jene ne gjendje te kenaqin kerkesat ne rritje te turisteve vendas dhe atyre nderkombetare
 
3.2  Objektivat qe lidhen me tregun


3.2.1 Objektivat Cilesore

1.Sigurimi dhe ruajtja e nje zhvillimi afatgjate
2.Marketimi dhe menaxhimi i eksperiences konkuruese te vizitorit
                                                   3. Permiresimi i cilesise se produkteve dhe sherbimeve
4.Krijimi i produktit te promovueshem me çmim te leverdisshem
5.Krijimi i nje imazhi pozitiv

3.2.2 Objektivat Ekonomike

Ne vitin 2012 aktivitetet e turizmit te realizuara nga vizitoret vendas dhe te huaj
jane rritur ne menyre te konsiderueshme. Synimet jane:
1,25 milion mberritje
6,4 milion neteqendrime
464 milion USD te ardhurat e turizmit
100.000 vende te reja pune
e ardhura e turizmit nderkombetar eshte 15% ne GDP
Shifrat e dhena perfshijne turizmin vendas dhe ate te huaj me neteqendrimet. Te ardhurat e turizmit perfshijne shpenzimet direkte si akomodim, ushqim dhe pije, suvenire / dhurata. Rritja e numrit te neteqendrimeve nuk eshte e shperndare ne menyre te barabarte pergjate viteve. Rritja do te jete e ngadalte ne periudhen afat-shkurter dhe afat-mesem dhe me e larte ne periudhen afat-gjate. Pjesa me e madhe e rritjes se neteqendrimeve do te realizohet ne periudhen afat-gjate nga turistet e huaj nga Europa Perendimore dhe Jugore dhe vendet e tjera.

 
 
3.2.3 Objektivat Strukturore

 
3.2.3.2 Neteqendrimet e Turizmit te Huaj

 
3.2.3.3 Tregjet Origjine te Huaj (Neteqendrimet) pa Shqiptaret Etnike
  * Tregje origjine shume te rendesishme me Shqiptaret Etnike
  3.2.3.4 Zhvillimi Rajonal i Hoteleve 
  3.2.3.5 Strukturat Akomoduese
   
3.3 Drejtimet Strategjike
Zhvillimi
1. Strukturimi, organizimi dhe zhvillimi i turizmit vendas dhe produkteve te
tij    jane    prioritete    afat-shkurter    dhe    afat-mesem.    Ndertimet    e
pakontrolluara te koheve te fundit te hoteleve dhe restoranteve do te
kontrollohen ne lidhje me perputhshmerine e tyre me ligjet dhe
rregulloret ekzistuese. Sheshe te rendesishem per ndertimin e strukturave
akomoduese me te medha caktohen per invetime te konsiderueshme.
Partnere te rendesishem per periudhen afat-shkurter per permiresimet e
produktit turistik jane kompanite e vogla dhe te mesme (SME).
Koncentrimi i perpjekjeve te menjehereshme qendron ne permiresimin e
produktit turistik, te lokalizuar ne rajonet me potencial me te madh per
zhvillim.
Projekte pilot (“Flagships”) zhvillohen ne bregdetin Adriatik dhe ate Jon
dhe ne liqenet. Pastaj konceptet e tyre do te vleresohen dhe kopjohen ne
zonat e tjera.

Konkurrenca
1. Duke qene te rinj ne treg, shmangen strategjite agresive ne drejtim te
konkurrences. Aktivitetet turistike dypaleshe (p.sh. turizmi nderkufitar)
me vendet fqinje mbeshteten fuqishem. Nje strategji cmimesh te
konsideruar me leverdi (value-for-money) mbeshtet terheqjen e tregjeve
te huaj.
2. Potenciali i turizmit behet i arritshem nepermjet nje kombinimi te
turizmit te detit dhe plazhit, atij te interesit te vecante dhe atij te
konferencave te qendrave urbane, me rendesine e tyre te tregut qe
ndryshon gjate viteve. Ne periudhen afat-shkurter, fokusimi i huaj
drejtohet ne tregjet nike (niche) me qellim qe te krijohet ndergjegjesim
ne tregjet e rendesishem origjine (gjeneruese). Ne periudhen afat-gjate,
me koncentrimin ne turizmin e detit dhe plazhit, terhiqet nje numer i
konsiderueshem turistesh nderkombetare kryesisht nga Europa. Ne
periudhen afat-shkurter dhe afat-mesem, koncentrimi ne turizmin e
interesit te vecante dhe atij te promovueshem te biznesit (te
konferencave, etj..), ka per qellim te terheqe turistet nderkombetare.
3. Konkurrentet e drejtperdrejte jane Kroacia, Mali i Zi, Bullgaria, Greqia
dhe Turqia, por gjithashtu dhe “destinacionet e pritshem” si Qipro.
Zhvillimi turistik dhe aktivitetet e tyre te marketingut monitorohen ne
menyre konstante.

         Klienti  
      1. Periudha afat-shkurter, tregjet origjine (gjeneruese) kryesore mbeten ne  nivel rajonal dhe kombetar. Shqiptaret etnike qe jetojne jashte dhe  vizitojne miqte dhe te afermit jane vizitoret me te rendesishem nderkombetare. Periudha afat-mesem dhe afat-gjate, tregjet baze kryesore jane si ne vazhdim: Rajoni A: Europa Perendimore dhe Skandinavia, Britania e Madhe, Gjermania, Hollanda, Belgjika, Austria. 
               Rajoni B: Europa Jugore me Italine dhe Greqine, dhe vendet dhe rajonet  fqinje (Kosova, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Maqedonia, Bullgaria).  
               Rajoni C: Europa Lindore me Polonine, Republiken Ceke, Hungarine, Rusine.  
               Rajoni D: Amerika me SHBA  
               Rajoni E: Asia me Korene dhe Japonine
Zhvillimet e tregjeve ne krijim ne Kine dhe Indi monitorohen rregullisht.
2. Tregjet e synuar te periudhes afatgjate jane si ne vazhdim:  familjet me femije te orientuara nga cmimi, te moshave ndermjet 28 dhe 45 vjec ciftet e rinj te orientuar nga cmimi beqare te orientuar nga aventuara dhe sportet persona aktive, pensioniste
 
          Pozicionimi  
1. Nga kendveshtrimi i klientit Shqiperia njihet si nje destinacion i ri turistik ne pellgun e Mesdheut me paketa me cmime te konsideruar me leverdi (value-for-money).
   
 4 Pozicionimi i sektorit
  Pjesemarrja e fuqishme e ardhshme dhe rolet e agjensive kryesore te reja dhe ekzistuese qe krijojne strukturen pershkruhen si me poshte.
 
1. Organizmi ministerial i turizmit  
Eshte nje nevoje urgjente per te forcuar ndergjegjesimin e politikes per zhvillimin e turizmit. Për këtë kërkohet që roli i institucionit shtetëror përgjegjës për zhvillimin e turizmit të forcohet. Kjo do te kerkoje nje institucion (ministri apo agjenci) te forte te politikes drejtuese qe te bashkepunoje ngushtesisht me institucionet apo agjencite e tjera
  shteterore. Ky institucion është institucioni shtetëror përgjegjës si për hartimin e politikave dhe strategjive të turizmit ashtu dhe zbatimin e planeve të zhvillimit në nivel kombëtar. Të gjithë institucionet e tjera shtetërore, veprimtaria e të cilave ndërthuret me aktivitete të turizmit, koordinojnë planet e tyre të veprimit me institucionin shtetëror përgjegjës për turizmin sipas dispozitave të caktuara në legjisclacion. Eshte e nevojshme qe te besohet qe keshilla qe ajo siguron eshte e pavarur nga cdo interes i vecante ministerial ose i sherbimeve te turizmit. Bashkepunim dhe marredhenie te ngushta pune jane te nevojshme me Ministrine e Financave, Ministrine e Pushtetit Vendor dhe Deçentralizimit, Ministrine e Mjedisit, Ministrine e Kultures, Rinise dhe Sporteve, Ministrine e Bujqesise dhe Ushqimit, Drejtorine e Pergjitheshme te Pyjeve dhe Kullotave, Ministrine e Arsimit dhe Shkences, etj.. Eshte e nevojshme te bihet dakord me strukturat (institucionet / ministrite) e tjera per nje proces efektiv te perfshirjes qysh ne fillim ne ceshtje te politikes qe ndikojne turizmin.  
 
 
 
Detyrat dhe pergjegjesite e organizmit ministror te turizmit: 
 
Planifikimi dhe zhvillimi  parashtrimi dhe realizimi i politikes se turizmi strategjia e turizmit vendas: hartim, zbatim dhe monitorim
ko-ordinim dhe zbatim i niveleve te ndryshme te planifikimit
hartimi i ligjit te turizmit (rregulloret, standartet, certifikimi, liçensimi,etj.)
liçensimi i personave dhe bizneseve te tille si, turoperatore, agjensi
udhetimi, hotele, restorante, guida turistike, etj. mbeshtetje te administrates rajonale ne zhvillimin e turizmitmbeshtetje te strukturave te turizmit ne nivel nacional, rajonal dhe lokal ngritja e nje strukture adekuate per SME ne sektorin e turizmit (SME- politike mbeshtetese) koordinim dhe zbatim i niveleve te ndyshme te planifikimit
Aresimimi dhe Trajnimi  
- planifikimi i fuqise punetore  
- krijimi dhe administrimi i standarteve te trainimit  
- operimi i programeve te trainimit dhe institucionet
 
Statistikat dhe Kerkimi  
- mbledhja e statistikave, perpilimi dhe raportimi  
- udhezues dhe mbeshtetje per nivelin lokal  
- zhvillimi i studimeve te kerkimit
 
Marketing
  - marketingu ne nivel nacional  
- koordinim dhe mbeshtetje te aktiviteteve rajonale te marketingut  
- periudha afatmesem / afatgjate: ngritja e nje enti kombetar te promovimit te turizmit
 
Administrimi i pergjithshem i turizmit  
- legjislacioni  
- identifikimi dhe perdorimi i burimeve te financimit  
- nxitesat e investimit dhe mbeshtetja e inverstitoreve
 
2. Enti Shpiptar i Promovimit Turistik  
Me qëllim rritjen e promovimit të Shqipërisë si destinacion turistik dhe marketingut të produktit turistik shqiptar në periudhën afatshkurtër krijohet Enti-Shqiptar i Promovimit sipas modelit perëndimor. Respektivisht ne periudhen afatmesem dhe afatgjate nje Enti Shqiptar i Promovimit te Turizmit si nje model i partneritetit te sektorit privat – publik  duhet te promovoje Shqiperine jashte shtetit dhe te kete detyrat dhe pergjegjesite e meposhteme:  
Koordinim te aktiviteteve te marketingut dhe masave per krijimin e imazhit per destinacionin Shqiperi. Inkurajim ndaj mbeshtetjes dhe kooperimit te sektorit privat ne aktivitetet promovuese dhe pjesemarrje ne formimin e politikave dhe praktikave kombetare te turizmit Perfaqesimin e vendit ne panaire dhe ekspozita te turizmit Prodhimin dhe shperndarjen e broshurave, videove dhe materialeve dhe masave te tjera ne fushen e marketingut (internet, etj) Koordinim me zyrat rajonale turistike Kryerjen e kerkimit dhe analizave te tregut Financime baze nga qeveria dhe industria, gjithashtu dhe nga donatoret nderkombetare
 
3.Komiteti Keshillimor i Turizmit (“Tavoline e Rrumbullaket”)
Turizmi eshte nje aktivitet qe perfshin sektore te tjere te ndryshem. Prandaj koordinimi dhe komunikimi ne maksimum ndermjet organizatave publike dhe private te ndryshme eshte i domosdoshem. Kjo mund te arrihet me se miri nepermjet nje organizmi keshillimor qe takohet rregullisht me perfaqesuesit shteterore me qellim qe te vleresoje dhe te komentoje qysh ne nje faze fillestare mbi ceshtje te vecanta te sektorit. Ai perbehet nga perfaqesues te shoqatave dhe operatoreve te sektorit privat.
 
Detyrat dhe pergjegjesite:
  Monitorim dhe oponence kritike te ceshtjeve te turizmit me interes te perbashket Prezantim i koncepteve dhe ideve individuale Shkembim te ideve dhe informacionit Keshillim per autoritetet pergjegjese per te ndermarre veprimet e duhura
 
4.Qeverisja Vendore
Pushtetet vendore do te vazhdojne te jene bile edhe me shume te perfshire ne percaktimin e politikave, ne planifikim dhe zhvillim turizmi, menaxhim mjedisor dhe menaxhim te destinacionit, te adoptuara keto per kerkesat e tyre vendore. Roli dhe angazhimi i tyre do te rritet per te reflektuar kerkesat dhe domethenien e turizmit ne ekonomine lokale. Ne zhvillimin e zonave turistike qeveria duhet te adoptoje nje rol te forte ne menaxhimin e turizmit edhe pse sektori privat pritet te zhvilloje strukturat dhe sherbimet komerciale te turizmit. Objektivi kryesor: krijimi i nje rajoni ose qyteti si nje produkt turistik terheqes dhe i promovueshem.
 
Detyrat dhe pergjegjesite: Kontroll te procesit te zhvillimit te tokes, perfshire ligjin e urbanistikes, miratim te projektit ndertimor dhe lejes se ndertimit Futjen ne fuqi te ligjeve dhe rregulloreve qe lidhen me shendetin, sigurine, cilesine dhe punesimin, te tilla si standartet e higjenes sanitare, proces te sigurte ne punishtet ushqimore, sherbimit te pijeve alkolike dhe kushteve te punes Menaxhim i destinacionit turistik në drejtim të pastrimit të plazheve dhe territoreve, grumbullimit, evadimit dhe trajtimit të mbeturinave të ngurta, evadimit të ujrave të zeza nga qendrat turistike të zgjidhura me gropa septike dhe trajtimit të tyre. Lehtësimin e lëvizjes dhe orientimit në destinacion nëpërmjet zbatimit dhe plotësimit të shenjave rrugore dhe shenjimin e vendeve të interesit turistik. Mbeshtetje te aktiviteteve lokale te tilla si aktivitetet kulturore dhe sportive Pergatitjen e strategjive rajonale dhe lokale te turizmit dhe zbatimin e tyre Planifikimi dhe ngritja e infrastruktures se nevojitur Politika rajonale te mbeshtetjes se SME-ve, mbeshtetje per investitoret Koordinim dhe zbatim Mbeshtetje te Qendrave lokale te Informacionit Turistik dhe aktiviteteve te marketingut Programe tendergjegjesimit turistik dhe informim te turisteve per zakonet vendase Monitorim i zhvillimit te turizmit dhe aktivitete kerkimi te tjera duke ngritur dhe mirembajtur nje sistem informacioni te menaxhimit te turizmit
 
5.Qendrat Rajonale te Informacionit Turistik
Qellimi kryesor i qendrave te informacionit turistik eshte marketingu. Organizatat rajonale mundesojne destinacionet te promovojne burimet e tyre.
 
Detyrat dhe pergjegjesite: Informacion i plote i vizitoreve Prodhim i materialeve te marketingut (broshura, flete palosje, harta qyteti) Shitje librash, kartolina dhe dhurata Organizim dhe mbeshtetje te aktiviteteve te vecanta Sigurim i guidave te tureve Realizim i sherbimeve te rezervimit etj Kooperim me agjensite vendase te sjelljes se turisteve te huaj
 
6.Shoqatat e Industrise se Turizmit
Shoqatat jane OJQ qe sigurojne nje forum per anetaret e tyre per te identifikuar dhe diskutuar ceshtje te rendesishme per to dhe industrite e tyre. Ato mund ti prezantojne keto ceshtje duke krijuar standarte dhe udhezues dhe duke influencuar nepermjet anetareve te qeverise me interesa per turizmin. Ne mjaft raste ata informojne hollesisht rreth ndryshimit te ligjeve dhe rregulloreve qe ndikojne bizneset e tyre. Keto shoqata financohen nga kuotat e anetaresimit.  
Detyrat dhe pergjegjesite: Promovim te interesave te industrise Sigurim te dhenash dhe keshillime Organizim te tavolinave te diskutimit dhe seminareve Monitorim te ligjeve dhe rregulloreve Vendosje te standarteve te cilesise per aspekte te ndryshme ne industri (operimet, raportimin financiar, statistikat, trajnimet) Siguron nje ambient per diskutimin dhe zgjidhjen e problemeve te zakonshme I ben rekomandime ministrise per permiresimet Realizim trainimi dhe kerkimi Aktivitete marketingu: mbeshtetje te aktiviteteve kombetare dhe lokale te marketingut si broshura, panaire, internet, mbeshtetje te Qendrave te Informacionit Turistik, mbeshtetje te aktiviteteve lokale
 
7. Organizatat e Tjera Jo-Qeveritare (OJQ-te  
Gjithnje e me shume OJQ-te perfshihen ne aspektet e turizmit, te tilla si burimet natyrore, historike dhe kulturore te cilat mund ti perdore turizmi. Ato jane te perfshira ne zhvillimin e ekoturizmit dhe projekteve te bazuara ne komunitet dhe ofrojne prodhimin dhe shitjet e prodhimeve artizanale. OJQ-te shpesh mund te kryejne nje rol te vlefshem ne zhvillimin e turizmit, vecanerisht ne fshat dhe nivel rural.
 
8.Operatoret e Sektorit Privat
Operatoret e sektorit privat marrin drejtimin ne zhvillimin e produktit dhe menaxhimin e destinacionit në termat e inisiativës private. Ata jane pergjegjes per zhvillimin e akomodimit, strukturave te kateringut, operimeve te tureve dhe udhetimeve, infrastrukturen brenda sheshit, te disa atraksioneve turistike dhe aktivitete marketingu.
 
Detyrat dhe pergjegjesite:  
Zhvillim partneriteti ne drejtim te kooperimit ne te gjitha nivelet Adoptim te teknikave te provuara te menaxhimit Respektim dhe mbrojtje te mjedisit si baza per zhvillimin e turizmit Realizimin e proceseve ndertimore ne perputhje strikte me legjislacionin dhe rregulloret
 
 
5 Strategjite per produktet turistike
Ekziston nje numer i madh i tipeve te turizmit te karakterizuar nga aktivitetet (sport, biznes), motivimi (pushim, trajtim shendetesor), cmimi (elit, masiv) dhe te tjera. Duke qene ende ne nje faze fillestare te zhvillimit te turizmit vendas dhe atij te huaj, duhet te krijohet nje base e fuqishme e tipeve te pershtateshme te turizmit. Tipet me te pershtateshme jane ato te dhena me poshte dhe te gjitha aktivitetet dhe financimet duhet te koncentrohen per te rritur ne maksimum zhvillimin e tyre. Duke ndjekur te njejten menyre (objektivin, potencialin, kercenimet, strukturat, shperndarjen dhe marketingun) detajet duhet te shtjellohen per grupet e tjere te turizmit p.sh. Shqiptaret etnike, turizmi vendas, turizmi i biznesit dhe kongreseve / konferencave, etj.
 
5.1Turizmi i Diellit dhe Plazhit
 
       Objektivi  
Shqiperia eshte e pozicionuar ne tregun vendas dhe nderkombetar si nje destinacion pushimi me cmim te konsideruar me leverdi (value-for-money) konkurrues ne detin Mesdhe
 
Potenciali i Zhvillimit  
nje bregdet terheqes i cili eshte pjese e anes lindore te detit Adriatik, me breza te gjate te gjireve me rere dhe uje te paster sezon veror i gjate, i nxehte dhe me diell afersi me qytetet kryesore Europiane me ane te linjave ajrore turizmi i diellit dhe plazhit perben deri tani grupin me te rendesishem te kerkeses turistike ne mbare boten
 
Kercenimet  
Planifikimi per zonat terheqese bregdetare nuk kenaq kerkesen turistike te viteve ne vazhdim (tipet e strukturave, madhesia, atmosfera, etj.). Probleme mjedisore te krijuara (mbeturina, ujrat e zeza, mjedise jo terheqes, etj)
 
5.1.1Produkti Turistik
 
Zhvillimi Rajonal dhe Akomodimi
 
Bregdeti Adriatik: Gjiri i Lalezit: hotele plazhi, te kategorise me tre dhe kater yje, te medhenj,te pakten nje hotel pilot – probleme ekzistues: investimi ne skema nderto e shit rezidenca Spille: hotele plazhi, te kategorise me tre dhe kater yje, te medhenjSpecifikime te metejshme destionacionesh (Velipoje, Shengjin, Gjiri Vlores)
Bregdeti Jon: 
Pergjithesisht struktura me te vogla prane fshatrave ekzistuesDhermi: hotele dhe fshatra rizort, madhesi e vogel dhe e mesme, lartesi e ulet Qeparo, Borsh: hotele dhe fshatra rizort, te madhesise se vogel e te mesme, nje hotel pilot, lartesi e ulet Saranda (ne jug): hotele rizort, te madhesise se vogel e te mesme
specifikime te metejshme destionacionesh (Kepi i Stillos, Ksamil, Himare, etj.) struktura per aktivitete me baze ujin (zhytje, varka me vela, serf, ski uji)
Zhvillim i marinave ne gjirin e Lalzit, ne jug te Vlores (Orikum) dhe specifikime te metejshme marinash (Velipoje, Porto Palermo, Ksamil)  
Turoperatori  
turoperatoret vendas ofrojne paketa turistike ne periudhen afatmesem – afatgjate, turoperatoret e huaj ofrojne pushime ne Shqiperi ne kataloget e tyre operimi i fluturimeve direkte charter nga touropratoret e medhenj organizimi i programeve te paketave turistike gjithshka-e perfshire perpilimi i paketave atraktive: ture gjysem dhe nje ditore, ne zonat e interesit organizimi i sherbimit mikrobus ne zonat e interesit ture kruiz pergjate bregdetit ne anije te vogla sherbim transporti per ne aeroport / direkt (sherbim shuttle) udhetime ditore per pasagjere te anijeve kruiz
Transporti  
mundesi te sherbimit te makinave me qera (vecanerisht fuoristrada) ngritja e aeroporteve rajonale ne afersi te zonave turistike prioritare zgjerimi i aktivitetit te Albanian Airways si nje linje ajrore kombetare fluturimi me standartet nderkombetare permiresimi dhe zgjerimi i sherbimeve ne portet
Komunitet / Qeverisje vendore zhvillimi, mbrojtja dhe perkujdesja e qendrave kulturale, qendrave arkeologjike, qyteteve dhe fshatrave historike, muzeumeve shenimi i vendeve te interesit tabela shpjeguese me informacion mbi vendin dhe rregullat e sjelljes sigurimi i guidave te tureve ngritja e zyrave te informacionit turistik organizimi i aktiviteteve sportive (kampionati i volejbollit ne rere) organizimi i aktiviteteve kulturale (cfaqje, koncerte me kengetare te huaj pop) parqe atraktive dhe sheshe publike shtigje shetitjesh me kale dhe shetije ne kembe
 
5.1.2 Levrimi i produktit
shperndarja indirekte nepermjet turoperatoreve ne Shqiperi, vendetBallkanike dhe tregjet kryesore origjine (gjenerues) ko-operim me operatoret e vegjel vendas te tipit specialist ne tregjet kryesore origjine (gjenerues) zgjerimi dhe azhornimi i faqes se internetit me mundesite e kontaktit direkt te partnereve turistike zyra turistike perfaqesimi ne tregjet kryesore origjine (gjeneruese) marreveshje nderkombetare shitjeje ndermjet hoteleve dhe operatoret e medhenj lidhja me Sistemet e Rezervimit Qendror (CRS)
 
5.1.3 Transmetimi i Ideve
Identiteti i Biznesit:  
Zhvillimi i logos me dicituren (p.sh. Shqiperia: sekreti i fundit i Europes. Zbuloje ate tani!”) Promovim i shitjeve: vizita familjarizuese me agjencite e udhtimit dhe turoperatoret vendas e te huaj vizita familjarizuese me gazetare vendas dhe te huaj te turizmit pjesemarrje aktive ne panairet e turizmit aktivitete te kulinarise (te guzhines ) ne tregjet kryesore dergim direkt i postes suplemente ne revistat e udhetimit tavoline informacioni ne zyrat turistike guida udhetimi ne Anglisht dhe Gjermanisht (p.sh. Apa Guides, Lonely Planet)
Publiciteti: vendodhja e produktit (vendi i xhirimit per filmat nderkombetare) broshura imazh, fletepalosje postera faqe interneti terheqese dhe e perdorshme lehte per turizmin Shqiptar revista turizmi kalendare aktivitetesh, gazete video rreth plazheve pergjate bregdetit dhe brigjeve te liqeneve suvenire, dhurata
Marredheniet me Publikun: organizim konkursesh me pjesemarres publikun e gjere me dhenie cmimesh (fotografi, histori te shkurtra, receta gatimi) prononcime te rregullta ne shtyp tavolina diskutimi rreth turizmit ne Shqiperi raporte mbi qendra interesante turistike ne gazeta dhe revista dhe perpjekjet e tyre te vazhdueshme drejt turizmit te qendrueshem ne kohe (sustainable) pjesemarrje ne konkurime nderkombetare (kulinari, sherbime)
 
5.1.4 Tregjet Origjine
periudha afat-shkurter: vendet fqinje, Shqiptaret etnike te cilet vizitojne miqtedhe te afermitperiudha afat-mesem: vendet fqinje, Shqiptaret etnike te cilet vizitojne miqtedhe te afermit, Europa Lindore, udhetimet e para nga Europa Perendimore periudha afat-gjate: vendet fqinje, Shqiptaret etnike te cilet vizitojne miqte dhe te afermit, Europa Lindore, Europa Perendimore, Europa Jugore
 
5.1.5Tregjet e Synuar 
Karakteristikat perfshijne:moshat e reja dhe te mesme me te ardhura te mesmebeqaret dhe familjet e reja pushues te orientuar nga dielli, plazhi dhe aktiviteteve ujore
 
5.2Turizmi i Interesit te Vecante 
Objektivi
Shqiperia njihet qe eshte destinacioni i fundit i pazbuluar ne Europe, ne te cilen akomamund te zbulohen sekrete te cmuara dhe te rralla te natyres dhe trashegimise kulturore.
Potenciali i Zhvillimit 
biodiversitet i pasur ne laguna, liqene dhe zonat malore me flore dhe faune unikenatyre e pandotur dhe bukuri natyrore ne disa rajoneqendra historike dhe kulturore prej shume shekujsh akoma menyre jetese tradicionale aktive
Kercenimet 
mjaft plehra ne ambient (ne rruge, lumej, fshatra, ne zonat rurale, etj.)hapesira te medha te shpyllezuara probleme te ujrave te zeza (liqeni i Ohrit, zona te ndryshme bregdetare) mjaft lumenj jane te ndotur fshatrat e qytetet kryesore historike kercenohen nga ndertimet e pakontrolluara
 
  5.2.1 Produkti Turistik
Zhvillimi Rajonal
shtim dhe zgjerim te zonave te mbrojtura (p.sh. Parqet Kombetare, Rezervate Biosfere) germime te metejshme dhe mirembajtje te qendrave arkeologjike ne Apolloni, Butrint dhe zona te tjera ngritje e qendrave te reja historike vazhdimi i zhvillimit te Beratit dhe Gjirokastres si “qytete muze” zhvillimi i rajonit te liqeneve te Ohrit dhe Prespes per turizem rural dhe
ekologjik zhvillimi i parqeve kombetare per turizem ekologjik dhe natyror caktimi dhe zhvillimi i qendrave shtese te interesit historik dhe kulturo caktimi i rajoneve me fshatra tradicionale

Turoperatori 
perpilimi i paketave atraktive: ture gjysem dhe nje ditore, ne qendrat einteresit (histori, kulture, trashegimi)perpilimi i paketave mbi disa dite duke fokusuar aktivitetet e turizmit te interesit te vecante:
 - turizmi rural (menyra e tyre e jeteses, prodhimi tradicional i ushqimeve dhe pijeve, ruajtja e zahireve)
 - ekoturizem (i orientuar ne natyren) 
- turizem kulturor ne qendrat arkeologjike dhe qytetet dhe fshatrat historike
- vozitje me varke ne lumenjte e rrembyer (rafting)
- hedhje me parashute sportive (paragliding)
- bicikleta malore (mountain biking)
- peshkim (fishing)
- eskursione te gjata (treking)
- ngjitje (climbing)
- shetitje me kembe (hiking)
- hecje me kale (horseback riding)
- ture studimore (me theksim ne kulture dhe besimin fetar)
- ture ne zonat kufitare p.sh. ne koperim me Maqedonine dhe Greqine ne liqenet e Ohrit dhe Prespes

Transporti 
gadishmeri mikrobuzesh kuajsh anijesh te vogla bicikletash

Komuniteti
  qendra kulturore, muzeume me interpretime te mira ne gjuhe te huaja shenjezimi i vendeve te interesit sigurimi i guidave te tureve mirembajtja e qendrave historike dhe kulturore zyra te informacionit turistik shtigje per eskursione ne natyre (hiking) dhe shetitje me kembe (walking)
 
 5.2.2 Levrimi i produktit
shperdarje indirekte nepermjet touroperatoreve te vegjel ne tregjet kryesore origjine ko-operim me operatoret specialist te vegjel vendas zgjerimi dhe azhornimi i faqes se internetit me mundesite e kontaktit direkt te partnereve turistike per aktivitete te interesit te vecante


5.2.3Transmetimi i Ideve
 
Identiteti i Biznesit:  
Zhvillimi i logos me diciture (“Shqiperia: e juaja per t’u zbuluar)
 
Promovimi i shitjeve:  
vizita familjarizuese me agjensite e udhetimit dhe turoperatoret vendas e te huaj vizita familjarizuese me gazetare vendas dhe te huaj te udhetimeve pjesemarrje aktive ne panairet e turizmit  dergim direkt i postes raporte mbi situaten turistike ne revistat dhe gazetat nderkombetare te udhetimit  guida turistike ne Anglisht dhe Gjermanisht (p.sh. Apa Guides, Lonely Planet)
Publiciteti:  
broshure imazh  reviste turistike video rreth vendeve dhe aktiviteteve per turizmin e interesit te vecantre
Marredheniet me Publikun:  
konkurse fotografish me dhenie cmimesh prononcime ne shtyp raporte te plota mbi gjendjen e turizmit ne revistat e udhetimit dhe revistat e linjave ajrore, etj diskutime ne tavolina rreth mjedisit dhe turizmit ne Shqiperi
 
5.2.4 Tregjet Origjine
periudha afat-shkurter: Britania e Madhe, Gjermania, Skandinavia, Austria periudha afat-mesem: Britania e Madhe, Gjermania, Skandinavia, Austria periudha afat:gjate: vendet fqinje, Europa Lindore, Europa Perendimore, Europa Jugore

5.2.5Tregjet e Synuar
Karakteristikat perfshijne: te rinj te dhene pas turizmit te aventures, interes ne aktivitete sportive ne natyre udhetare (turiste) te moshuar me eksperience me te ardhura mesatare deri te larta te tolerueshem interes ne aresimim, histori dhe civilizim
 
5.3Turizmi i Biznesit dhe Kongreseve/Konferencave
 
Objektivi  
Turisteve te biznesit ju ofrohen produkte turistike te cilat e bejne qendrimin e tyre interesant, te kenaqshem, produktiv dhe eficent. Ofrohen struktura kongresuale te standartit modern.
 
Potenciali i Zhvillimit  
Zhvillim ekonomik me shtim te aktiviteteve turistike shtim i aktiviteteve te organizmave dhe projekteve te huaja histori e vjeter shekullore monumente te dukshem te kultures dhe trashegimise mundesi te medha biznesi dhe investimesh
 
5.3.1Produkti Turistik
 
Zhvillimi Rajonal 
Qytetet e medha dhe rrethinat e tyre: Tirane, Durres, Fier, Vlore, Shkoder 
 
Akomodimi 
hotele nga tre deri pese yje me standarte nderkombetare (p.sh. qender biznesi) rritje e perqidjes se fudjavave atraktive
video te sherbyera ne banese rreth vendeve me te spikatura te qytetit qender te trajtimit te trupit (fitness) struktura konferencash te permasave te vogla, te mesme dhe te medha lidhje interneti ne dhomen e hotelit kontrata nderkombetare shitjesh te hoteleve lidhje me sistemin qendror te rezervimit (CRS)
Turoperatori  
perpilimi i paketave atraktive te fundjaves: ture gjysem dhe nje ditor, ne vende te interesit organizim i tureve me autobuze dhe anije kruizer pergjate bregdetit transport ne drejtim te aeroportit / sherbim direkt (shuttle) udhetime ditore per pasagjere te anijeve shetitese kruiz   
Transporti
struktura te dhenies se makinave me qera aeroporte rajonale permiresim dhe zgjerim i sherbimeve te porteve taksi te rregullta dhe te sigurta
Komuniteti  
ngritja e strukturave te medha takimesh dhe konferencash me paisje profesionale sigurim i guidave te tureve ngritja e qendrave te informacionit turistik sigurim mbrojtje  mirembajtje te parqeve atraktive dhe vendeve publike ngritje e qendrave te tregtimit te mallrave inkurajim dhe mbeshtetje e restoranteve me gatim tradicional me cfaqje kulturore inkurajim dhe mbeshtetje e restoranteve cilesore
 
5.3.2Levrimi i produktit
zgjerim dhe azhornim i faqes se interentit me mundesite e kontaktit direkt te partenereve turistike

 5.3.3Transmetimi i Ideve
Promovimi i Shitjeve:  
vizita familjarizuese me agjensite e udhetimit dhe turoperatoret vendas dhe te huaj vizita familjarizuese me gazetare vendas dhe te huaj te udhetimeve pjesemarrje aktive ne panairet e turizmit dergim direkt i postes raporte mbi situaten turistike ne revistat dhe gazetat e huaja te udhetimit suplemente ne revistat e udhetimit dhe gazetat e biznesit
Publiciteti:  
broshure imazh  
reviste turistike  
kalendar aktivitetesh, gazete  
video mbi gjiret pergjate bregdetit dhe liqeneve  
video te sherbyer ne avion rreth vendeve qe mund te shohesh  
suvenire, dhurata
 
5.3.4Tregjet Origjine
periudha afat-shkurter: Gjermania, Italia, Austria, Greqia, Turqia periudha afat-mesem: vendet fqinje te Europes Jug-lindore, Gjermania, Italia,Greqia, Turqia, Europa Lindore periudha afat:gjate:     vendet    fqinje te Europes Jug-lindore,   Europa
Perendimore, Europa Lindore, Europa Jugore
 
5.3.5Tregjet e Synuar
Gjate fazave fillestare te zhvillimit te turizmit grupet kryesore te synuar jane gjithashtu njerezit e biznesit. Ne kundershti me turizmin diell & plazh dhe te interesit te vecante, turizmi i biznesit ne vetvehte nuk eshte i promovueshem. Ai zhvillohet sipas mundesive te biznesit ne rajonet e ndryshme dhe te klimes se pergjitheshme te investimeve ne vend. Turizmi i konferencave, megjithate mund te promovohet ne menyre aktive. Megjithate, fasilitetet dhe aktivitetet e rendesise per turistet e biznesit mund te rrisin te ardhurat e turizmin ne menyre te konsiderueshme. Karakteristikat e turisteve te biznesit perfshijne: te ardhura nga ato mesatare ne te larta moshe mesatare, te moshuar aktive interes ne kulture dhe histori pjesemarrje ne jeten sociale, te tolerueshem
 
 
6 Mbeshtetja institucionale6.1 Institucionet ne fushen e turizmit
 
Objektivi  
Organizma aktive te strukturave te ndryshme ndjekin dhe menaxhojne vlerat dhe qellimet  e politikes nacionale te turizmit ne te gjitha nivelet.  
Drejtimet e Zhvillimit  
1. Krijimi i marredhenieve te balancuara te organizatave aktive publike, private dhe publike / private Treguesit:  
themelohet nje ent (agjenci / zyre) kombetar i promocionit turistik  ceshtjet e turizmit traitohen nga nje organizem pergjegjes ministror krijohet nje komitet kombetar keshillimor i turizmit ngrihen zyrat e informacionit turistik ne vendet e huaja komuniteti lokal perfshihet fuqishem ne ceshtjet e turizmit dhe vendim- marrjes shoqatat e industrise (hotelet, kateringut, turoperatoreve) jane ngritur dhe operojne partneritetet e sektoreve publik / privat themelohen ne nivelet lokale
 
2. fokusim i organizatave drejt menyres se te menduarit ne drejtim te tregut dhe aktiviteteve Treguesit: organizatat kane pergatitur planet e biznesit perfshire planet e veprimit te detajuara jane perpiluar planet rajonale te zhvillimit te turizmit aktivitete promocionale te vecanta organizohen ne menyre te rrregullt organizatat jane anetare te shoqatave nderkombetare
 
3.Decentralizimi i organizatave
Treguesit: ngrihen deget rajonale te zyres (entit) kombetare te turizmit ne zonat kryesore turistike shoqatat e industrise kane ngritur zyrat rajonale dhe ose / lokale ne zonat e rendesishme per turizmin
 
4.  Futjen ne fuqi te organizatave publike
Treguesit: organizatat e turizmit jane te mire-strukturuara dhe eficente stafi eshte i mire-aresimuar dhe me eksperience
6.2 Aresimimi dhe Trainimi
 
Objektivi Aftesite profesionale dhe profesionet gjithashtu dhe mentalitetet e sherbimit kane arritur nivele te kompetencave te krahasueshme me destinacionet turistike tradicionale dhe te sukseshme.
 
Drejtimet e Zhvillimit
1.Rishikim i programit mesimor (curricula)
Treguesi:  Curricula  ne  institucione orientohet    ne    drejtim te standarteve
nderkombetere krahasim dhe vleresim i programit mesimor (curricula) perendimor ceshtjet e turizmit jane pjese e programit mesimor (curricula) ne shkollat fillore
 
2.Rritje e nivelit te ekspertizes profesionale dhe menaxheriale
Treguesi: tavolina bashkebisedimi dhe seminare organizohen rregullisht planet e biznesit jane pergatitur
 
3.Theksim i forte ne eksperiencen praktike
Treguesi:pjesemarrje e partnereve te industrise ne sigurimin e mundesive tetrainimit te paguarpjese e konsiderueshme e programit mesimor caktohet per kurset praktikekurset praktike ne kompanite e partnereve te industrise jane pjese e curricules kurse te gjera te gjuheve te huaja (Anglisht, Italisht)
 
4. Kualifikim ne vazhdim i personelit mesimdhenes (metodologjit, ceshtje didaktike) 
Treguesi: profesore vizitore qe japin leksione baze trajnim profesional tavolina bashkebisedimi me pjesemarrje nderkombetare ture studimore ne institucionet e vendeve fqinje
 
5.Permiresimi dhe zgjerimi i paisjeve dhe fasiliteteve te mesimdhenies
Treguesi: strukturat ndertimore rinovohen dhe /ose zgjerohen guzhinat dhe restorantet rinovohen klasat e mesimit azhornohen libra te rinj mesimore prezantohen
 
6.Perfshirja e sektorit privat
Treguesi: shkollat (kurset) e gjuheve te huaja certifikohen dhe jane operuese qendrat lokale te trainimit per kuzhiniere dhe kamarjere certifikohen dhe jane operuese
 
7.Centralizimi i institucioneve te mesimdhenies dhe trainimit
Treguesi: institucionet publike te mesimdhenies dhe trainimit koncentrohen ne rajonet me te ardhura te larta te turizmit nje qender kombetare mesidhenies dhe trainimit sherben si qender pilot
 
8.Krijimi i mundesive te kualifikimit te metejshem individual
Treguesi: Seleksionimi i kurseve te specializaura (kurset master, kurse menaxhimi) Per te arritur keto objektiva nje bashkepunim i ngushte nevojitet ndermjet ministrise se arsimit dhe shkences, organizmit ministror per turizmin dhe strukturave ndihmese (shkolla, universitete, etj.)
 
 
6.3 Legjislacioni dhe Rregulloret
 
Objektivi  
Nje strukture e plote dhe specifike legale dhe rregullatore u siguron udherrefim normal te gjithe partnereve ne industrine e turizmit.
 
Drejtimet e Zhvillimit
 
1.Azhornim i ligjeve dhe rregulloreve ekzistuese
Treguesi: ligjet dhe rregulloret ekzistuese qe kane lidhje me sektorin e turizmit rishikohen ne menyre kritike identifikohen difektet ekzistuese rregullore te reja dhe / ose shtese formulohen per standartet e strukturave dhe sherbimeve turistike, te urbanistikes, mbrotjes se mjedisit, standarteve te zhvillimit dhe drejtimeve te projektimit. rishikohet dhe ridizenjohet broshura mbi investimet ne Shqiperi
 
2. Adoptimi i praktikave me te mira  
Treguesi: Mblidhen dhe analizohen Ligjet dhe rregulloret e turizmit te vendeve me te ardhuara te konsiderueshme te industrise se turizmit.
 
3.Bashkengjitja e standarteve te sigurise dhe sigurimit (mbrojtjes)
Treguesi: ekziston nje plan dhe nje program i turizmit dhe i sigurise, qe parashtron ceshtje te shendetit publik, vjedhjes, higjenes sanitare, rregullave kundra zjarrit dhe parandalimin e tyre, mbrojtjen e turisteve dhe standarte te sigurise se ndertimeve. informacioni i pergjithshem eshte i vlefshem per turistet ne hotelet dhe qendrat e informacionit turistik nje strukture e “policise turistike” organizohet ne zonat kryesore turistike.
 
 
7 Zbatimi
 
Te punuarit sebashku  
Zbatimi efektiv i strategjise se turizmit per Shqiperine do te kerkoje mbeshtetje dhe veprim ne shkalle te gjere nga te gjithe pjesemarresit ne sektoret privat, shteterore dhe ate vullnetar me interes ne turizem ose te ndikuar nga ai. Ana me e rendesishme eshte ngritja e nje strukture shtetërore organizative operuese dhe efektive, me funksione, detyra dhe pergjegjesi te qarta ne nivelin ministror pergjegjes per sektorin e turizmit. Organizmi ministror duhet te jete institucioni qendror i te gjitha aktiviteteve qe kane lidhje me sektorin e turizmit. Nje bashkepunim i ngushte ne çeshtjet qe kane lidhje me turizmin te te gjithe paleve te tjera me organizmnin ministror pergjegjes per turizmin eshte i domosdoshem.  
 
Aktoret kryesore perfshijne:
Organizmin ministror pergjegjes per turizmin  
Ministria e Mjedisit  
Ministria e Kultures, Rinisë dhe Sporteve  
Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit  
Drejtoria e Pergjitheshme e Pyjeve dhe Kullotave  
Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Urbanistike  
Autoritetet e Qeverisjes Vendore dhe Komunitetet  
Shoqatat private te turizmit (dhoma e tregetise, shoqata hoteliere, shoqata e restorantete, shoqata e agjencive turistike) dhe organizma te ngjashme ne nivel nacional dhe lokal  
Drejtoria e Parqeve Kombetare OJQ qe prekin sektorin e turizmit  
Institucionet aresimore profesionale, te larta dhe me tej  
Kompanite e transportit (makinat me qera, mikrobuzet, taksite)  
Furnizuesit e sherbimeve utilitare  
Bizneset individuale ne sektorin e turizmit  
 
Burime te kapitaleve te sigurta  
Venia ne jete e kesaj startegjie do te perfshije shpenzime te konsiderueshme gjate viteve te ardhshem ne zhvillimin dhe permiresimin e produktit turistik dhe ne ndermarrjen e inisiativave te reja ne sherbimet keshillimore, te informacionit, marketingut, dhe projekteve te komunitetit  
a) Mbeshtetje e qeverise me buxhet te mjaftueshem  
b) do te krijohen mundesi per organizatat private ne sigurimin e burimeve nepermjet kuotave te anetaresimit  
c) vete vizitoret gjithashtu mund te kontribojne nepermjet pageses se hyrjes (te atraksioneve qe vizitojne) dhe taksave turistike, mundesisht me nje strukture pagese te dyfishte (vendasit paguajne me pak se te huajt)  
d) qeveria do te kete nje rol kyc qe te siguroje se Shqiperia siguron perqindjen e saj te plote nga cdo burim ekzistues apo te ri te dhene nepermjet organizatave nderkombetare donatore ose ndihme bilaterale. Të gjitha projektet të iniciuara nga nisma rajonale, ndihma të marrëdhënieve bilaterale apo donacione të shteteve, organizmave apo institucioneve financiare për Shqipërinë në fushën e turizmit apo të fushave më lidhje direkte me të, do te jenë në funksion të realizimit të projekteve specifike apo komponenteve të kësaj strategjie dhe planit të veprimit.
 
Ndermarrja e veprimit  
Veprimi i dale nga strategjia do te kete nevoje te aplikohet ne bizneset individuale, ne hapesirat e nivelit lokal si dhe gjithashtu ne nivel rajonal dhe nacional.
Bizneset individuale duhet te zhvillojne planet e biznesit te cilet evidentojne objektivatdhe veprimet per permiresim te cilesise dhe realizimin e strukturave te tyre, perfshiraaktivitetin e marketingut, zhvillimin profesional te stafit dhe lidhjet me komunitetin lokal.Planet lokale te veprimit aplikohen nga autoritetet lokale shpesh duke punuar nepartneritet me komunitetin e biznesit. Plane te tilla kane nevoje te adresojne aktivitete te marketingut dhe informacion lokal, menaxhim te vizitoreve, mbrojtje te natyres, plane transporti dhe inisiativa te komunitetit.Nje funksion i perbashket i te gjitha niveleve eshte nevoja qe te sigurohet njohja kudo ne Shqiperi e rendesise se turizmit per vendin ne termat e mireqenie ekonomike dhe sociale.
 
Monitorimi i progresit 
Per te realizuar vizionin e strategjise propozohet qe nje “Grup i Zbatimit te Strategjise se Turizmit”, i perbere nga anetare te sektorit privat dhe publik te themelohet per te mbikqyrur zhvillimin e zbatimit dhe te monitoroje progresin drejt pikave kyce. Grupi takohet nje here ne vit. Gjetjet dhe propozimet e tyre perpilohen ne nje raport te shkruar dhe u shperndahen te gjithe pjesemarresve te industrise.
 
 
7.1 Perkufizim i termave te rendesishme
 
Turizmi i Qendrueshem 
Turizmi i qendrueshem ploteson nevojat e turisteve dhe banoreve tetashem ndersa mbrohet dhe permiresohet mundesia per te ardhmen.”(Organizata Boterore e Turizmit)
 Turizmi i qendrueshem ka per qellim te sigurimit nje operim qe eshte i qendrueshem nga ana ekologjike, ekonomike dhe social-kulturore ne cdo nivel ne termat si ne kerkesat e brendshme ashtu dhe te jashtme”. (Komisioni Europian)
 
Ekoturizmi 
Ekoturizmi eshte udhetimi dhe vizitimi i pergjegjshem mjedisor ne zonatnatyrore relativisht te pashqetesuara, me qellim per te shijuar dhe admiruar natyren (dhe çdo element shoqerues kulturor) qe promovon mbrojtjen, ka impakt te ulet negativ te vizitorit dhe siguron perfshirje aktive socio-ekonomike me perfitim te popullsise lokale”. (IUCN 1996)


Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate