05 maggio 2012

Projektet per Turizmin, Proçedura që ndiqet nga Ministria e Turizmit Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për Shqyrtimin dhe Miratimin e Projekteve

Projektet per Turizmin
Koordinimi dhe Përgatitja e Projekteve
Drejtoria përgjegjëse për përgatitjen dhe koordinimin e projekteve në të gjithë veprimtarinë e saj  synon të rrisë efektivitetin në hartimin, zbatimin,  monitorimin dhe vlerësimin  e projekteve në  fushën e turizmit, artit, kulturës, rinisë dhe sporteve.
Kjo drejtori bashkëpunon si me partnerë dhe organizata vendase ashtu edhe me institucione ndërkombëtare.
Dokumentacioni që duhet paraqitur për mbështetjen financiare të projekteve që prezantohen pranë MTKRS.

  • Formular Aplikimi për Mbështetje Financiare.
  • Kërkesa e aplikantit jo më shumë se gjysëm faqe ( ku përfshihet një përshkrim i shkurtër i shoqatës dhe i qëllimit pse kërkon mbështetje).
  • Projekt-Propozimi ku përfshihen (përshkrimi i projektit, qëllimi dhe objektivat specifike te projektit,situata / motivimi, rezultatet, aktivitetet, monitorimi dhe vlerësimi).
  • Përshkrim të detajuar mbi burimet financiare të parashikuara për realizimin e këtij projekti, shumës së kërkuar nga MTKRS dhe burime të tjera financiare (donatorë), sipas formatiti bashkëngjitur.
  • Dy vlerësime të projektit nga personalitete të njohura të fushës.
  • Në rastin kur aplikanti është person fizik ose juridik përveç dokumenteve të mësipërme duhet të paraqesë:
  • Vendimin e gjykatës, NIPTI-n, çertifikatën e regjistrimit në organet tatimore, statutin, të noterizuara jo më parë se tre muaj nga data e dorëzimi në M.T.K.R.S.
Lista e personave fizikë, juridke, privatë, vendas e të huaj që mbështesin projektin, donatorë me këto të dhëna: Emërtimi, personat fizikë apo juridike, adresa e saktë dhe zërat që mbulojnë donatorët.
Dosja e projektit për financim duhet të përgatitet e të dorëzohet në tri kopje. Dosja duhet të jetë e rregullt dhe nga ana formale, renditja e dokumentave sipas udhëzimit, plotësuar me kompiuter, të dhëna të plota dhe të sakta sipas kërkesave të udhëzimit.
Aplikanti dorëzon dosjen në protokollin e M.T.K.R.S dhe merr prej saj numrin dhe datën e regjistrimit.
Proçedura që ndiqet nga Ministria e Turizmit Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për Shqyrtimin dhe Miratimin e Projekteve
Protokolli ia përcjell dosjen Kabinetit të Ministrit, i cili pasi njihet ja kalon për vlerësim artistik dhe teknik drejtorisë përkatëse.
Drejtoria përkatëse bën menjëherë shqyrtimin e dosjes, bazën ligjore, plotësinë e dokumenteve, rregullin dhe qartësinë, dhe kur nuk e gjen atë të plotë, brënda 15 ditëve nga data e regjistrimit në protokoll njofton aplikantin ose i kthen atij dosjen.
Drejtoria përkatëse përgatit një relacion në formë memo të cilën ja paraqet Ministrit për proçedim ose jo të dosjes në Këshillin e Kulturës të MTKRS.
Këshilli i Kulturës, i miratuar nga Ministri, i përbërë nga personalitete të shquara të kulturës, artit dhe letrave, miraton nëpërmjet një proçesi votimi, projektet në përputhje me politikat e përgjithshme te M.T.K.R.S.
Pas kalimit në Këshillin e Kulturës, aplikanti njoftohet menjëherë.
  • Me telefon, kur miratohet, për lidhjen e kontratës.
  • Me shkrim, kur kërkesa kundërshtohet.
Mbylllja e proçedurave fianciare me MTKRS bëhet brenda 30 ditëve nga data e përfundimit të projektit, vetëm pasi pranë Drejtorisë përkatëse të MTKRS janë paraqitur Raporti Përfundimtar Përshkrues mbi realizimin e projektit dhe Raporti Financiar.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate