20 dicembre 2012

Albania Rafting Group fiton Cmimin e Turizmit Shqiptar 2012/Ekologji për arritjet e suksesshme në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm të rafting

Albania Rafting Group fiton Cmimin e Turizmit Shqiptar 2012/Ekologji për arritjet e suksesshme në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm të rafting dhe realizimet e mëposhtme: • Trajnimi professional i guidave turistike të rafting sipas standardeve ndërkombëtare dhe pajisja me patentë rafting të guidave të specializuara të rafting që operojnë në Republikën e Shqipërisë; • Ngritja e Qendrës Shqiptare të Rafting me pajisje kampingu dhe materialesh rafting në bazë të normave të KE dhe në respekt të mbrojtjes së mjedisit; • Mbrojtjen e Kanioneve të Skraparit pranë institucioneve më të larta shtetërore ne rastin e kërcënimit të veprimeve të paligjshme për shkatërrimin e tyre dhe zhvillimi i aktiviteteve në mbrojtjen e mjedisit; • Lobimin për ngritjen e infrastrukturës rrugore Corovodë – Hambull, realizimi i së cilës është kryer nën kujdesin e veçantë të kryeministrit z. Sali Berisha; • Prezantimin e Shqipërisë si një vend i qëndrueshëm në mes të Europës dhe nën rrjedhat e një pasioni të ri në Kampionatin Botëror të Rafting, Çeki Gusht 2012. • Promovimi i pandërprerë i itinerareve të rafting, aventurë në respekt të natyrës, në mediat kombëtare dhe ndërkombëtare.Albania Rafting Group acquires Albanian Tourism Award 2012/Ecology for the successful achievements in the development of sustainable rafting tourism and the following realizations: • professional training of tourist guides rafting by international standards , providing the rafting patent tospecialized rafting guides operating in the Republic of Albania; • Establishment of the Albanian Rafting Center with camping equipment and rafting materials according to CE norms in respect of environmental protection; • Protection Skrapar canyons near the highest state institutions in the case of threat to destroy them through illegal actions and the development of environmental protection activities; • Lobbying for the establishment of road infrastructure Corovoda - Hambull, the realization of which is conducted under the auspices of Prime Minister Mr. Sali Berisha; • Presentation of Albania as a stable country between Europe in the streams of a new passion in World Rafting Championship, Czech Republic August 2012. • Promote continuous rafting itineraries, adventure in respect of nature, in national and international media.

Informazioni di contatto

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate