07 gennaio 2013

Trashëgimia shpirtërore, 7 kryevepra ne rrezik nuk ka ligj per mbrojtjen e tyre


"Pavarësisht se qe prej shtatorit te vitit 2010, ministria e kulturës ka shpallur një liste prej 7 kryeveprash qe njihen zyrtarisht si trashëgimi shpirtërore shqiptare, mes te cilave Isopolifonia dhe Eposi i Kreshnikeve, ato nuk mund te ruhen ose mbrohen".
Kështu shprehet Vaso Tole, akademik dhe anëtar i komitetit kombëtar te Trashëgimisë Shpirtërore, i cili kërkon amendimin e ligjit për "Trashëgiminë Kulturore" ne mënyre qe edhe vlerat shpirtërore te ruhen nga një strukture e posaçme, siç ndodh me monumentet e kulturës. E thëne ndryshe, nëse sot specialistet e dine se sa monumente kulture janë ose nuk janë te dëmtuar, gjendja e trashëgimisë shpirtërore është e paqarte. Pra, sa lahutarë ka? apo Çfarë ndodh me kabanë? Ne listën e shpallur bëjnë pjese edhe dialektet gjuhësore, ahengu qytetar shkodran, muzika popullore e Shqipërisë se Mesme, veglat muzikore dhe vallja e vajzave dropullite. Por, sipas Toles kjo liste nuk mund te mbetet me kaq, pasi duhet te pasurohet.

"Despite the fact that since September of 2010, the Ministry of Culture has announced a list of 7 masterpieces that are officially recognized as spiritual heritage Albanian, among which Isopolifonia and Epic heroes, they can not be saved or protected."
So says Vaso Tole, academic and member of the National Spiritual Heritage Committee, which seeks to amend the law on "Cultural Heritage" in order that the spiritual values ​​held by a special structure, as is the case with cultural monuments. In other words, if today specialists know how cultural monuments are or are not damaged, the condition of spiritual heritage is unclear. So how much lahutarë? or What happens kabanë? We announced list encompasses linguistic dialects, feast citizen Shkodra Middle Albanian folk music, musical instruments and dance of girls dropullite. But, according to Toles this list may not remain so, as it should be enriched.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate