15 aprile 2014

I nderuar Turist, I nderuar subjekt Turistik, Të nderuar të Interesuar... BENI KUJDES "Federatës Shqiptare të Rafting"gjatë vitit 2014, është konstatuar se persona fizikë/juridikë, aventurierë të papërgjegjshëm dhe të jashtëligjshëm.

I nderuar turist, 
I nderuar subjekt turistik,
Të nderuar të interesuar, 
Nga verifikimet e Federatës Shqiptare të Rafting (këtu dhe më poshtë FShR) gjatë vitit 2014, është konstatuar se persona fizikë/juridikë, aventurierë të papërgjegjshëm dhe të jashtëligjshëm, marrin përsipër organizimin dhe drejtimin e udhëtimeve të rafting pa pasur guidat profesionale dhe pa pajisjet e kompletuara duke vënë në rrezik jetën e turistit. Rafting në Shqipëri është një sport i ri që duhet të organizohet nga kompanitë/personat juridike të certifikuara nga FShR, të kompletuar me pajisjet dhe veshjet e destinuara për këtë përdorim dhe dhe duhet të drejtohet nga guida profesionale të liçensuara nga FShR të pajisura me lejen përkatëse të drejtimit.
Për vitin 2014 Federata Shqiptare e Rafting ju ka dhënë të drejtën për ushtrimin e organizuar të aktivitetit të rafting në Republikën e Shqipërisë subjekteve:
• Shoqata Kombëtare e Rafting dhe Kanotazhit
• Albania Rafting Group

Për vitin 2014 Federata Shqiptare e Rafting liçenson guida profesionale të rafting:

1. Zamo Spathara – Instruktor
2. Astrit Ziu – Guidë Profesionale, Klasa III
3. Almir Zyko– Guidë Profesionale, Klasa III
4. Euglent Tabaku– Guidë Profesionale, Klasa III
5. Ortion Vzhari– Guidë Profesionale, Klasa III
6. Fatmir Veizi– Guidë Profesionale, Klasa III
7. Murat Mamurani– Guidë Profesionale, Klasa III
8. Marsel Greva– Guidë Profesionale, Klasa III
9. Gazmend Shehu– Guidë Profesionale, Klasa II
10. Ani Çifliku– Guidë Profesionale, Klasa II
11. Jetnor Lamaj– Guidë Profesionale, Klasa II
12. Dejni Zylyftari– Guidë Profesionale, Klasa II
13. Blerina Ago– Guidë Profesionale, Klasa II

Guida e rafting duhet të jetë e pajisur me dokumentacionin provues të lejes së drejtimit, lëshuar nga FShR.

Subjektet turistike nuk duhet të marrin përsipër organizimin dhe drejtimin e udhëtimeve të rafting pa pasur guidat profesionale dhe pa pajisjet e kompletuara, miratuar nga FShR, duke rrezikuar sigurinë dhe jetën e turistit.

FShR kërkon nga ana juaj bashkëpunim në rritjen e ndërgjegjësimit dhe informacionit në lidhje me rëndësinë e ushtrimit e rafting në përputhje me standardeve ndërkombëtare në respekt të plotë të procedurës së sigurisë dhe në zbatim të ligjit shqiptar.


ENG.
Dear tourist, Dear tourism entities, Dear interested parties, Following to the verification of Albanian Rafting Federation ( hereinafter ARF) during 2014 , it is concluded that some irresponsible and outlaws persons take over the organization and running of rafting trips without the professional guides and without providing the completed equipment risking the tourist life. Rafting in Albania is a new sport that should be organized by companies / legal entities certified by ARF, completed with the proper equipment and clothing intended for rafting use and should be directed by professional guides licensed by ARF equipped with the appropriate rafting license. Albanian Rafting Federation has given for the year 2014 the right to exercise organized rafting activity in Albania to the following tourism entities: • National Association of Rafting and Canoeing • Albania Rafting Group Albanian Rafting Federation for the year 2014 authorizes professional rafting guides: 1 . Zamo Spathara - Instructor 2 . Astrit Ziu - Professional Guide , Class III 3 . Almir Zyko - Professional Guide , Class III 4 . Euglent Tabaku - Professional Guide , Class III 5 . Ortion Vzhari - Professional Guide , Class III 6 . Fatmir Veizi - Professional Guide , Class III 7 . Murat Mamurani - Professional Guide , Class III 8 . Marsel Greva Professional Guide , Class III 9 . Gazmend Shehu - Professional Guide , Class II 10 . Ani Çifliku - Professional Guide , Class II 11 . Jetnor Lamaj - Professional Guide , Class II 12 . Dejni Zylyftari - Professional Guide , Class II 13 . Blerina Ago - Professional Guide , Class II Rafting guide should be equipped with relevant documentation issued by FShR . Tourism entities should not take over the organization and the running of rafting trips without professional guides and without the complete equipment, approved by ARF , risking the safety and the life of the tourist . ARF requires cooperation on your part in raising awareness and information about the importance of exercise of rafting in accordance with international standards in full respect of the security procedure and Albanian law into force.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate