11 febbraio 2013

"Ekspedita Shqiptaro- Gjermane gabimet ne germimet e Apollonis" 2013


Një muaj pas shembjes se një pjese te teatrit antik ne Apollonise si pasoje e reshjeve, ekspertet e emergjencave konfirmoje gabimet e ekspeditës shqiptaro- gjermane. Sipas gjeologeve te shtabit te emergjencave pranë ministrisë se brendshme, ata i kishin bere rekomandimet per mënyrën sesi duhej gërmuar teatri, por ekspedita, theksojnë ata, nuk ka marre parasysh se terreni afër objektit është i rrëshqitshëm si pasoje e kanaleve nëntokësore ujore. Parku arkeologjik duhet te hartoje një projekt, zbatimi i te cilit do te mundësoje largimin e ujerave dhe dheut nga teatri i Apollonise. Territori ku ndodhet teatri antik konsiderohet nje zone e paqëndrueshme gjeologjike, ndaj kërkohen metoda specifike gërmimi. Ne vitin 2010 nje pjese e shpatit mbi teatër u shemb duke mbuluar zonën e gërmuar te teatrit. Kjo situata u përsërit edhe nëntorin e shkuar, duke rrezikuar tashme dëmtimin e plote te strukturës se tij.

A month after the collapse of a part of ancient theater in Apollonia as a result of rainfall, experts confirm emergencies German-Albanian expedition errors. According to geologists the emergency at the interior ministry, they had made ​​recommendations for how had excavated the theater, but the expedition, claim they did not take into account that the field near the facility is slippery due to underground water channels. Archaeological Park has to develop a project, the implementation of which will enable the removal of water and soil from the theater of Apollonia. The territory where the ancient theater is considered an unstable geological area, to specific methods required digging. In 2010 a part of the slope on the theater collapsed covering excavated area of the theater. This situation was repeated last November, risking damage already complete his structure.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate