09 agosto 2013

Liqeni i Prespës së Vogël drejt zhdukjes


Nëse harta e Shqipërisë do te hartohej sipas kushteve aktuale ne terren, Liqeni i Prespës se Vogël, ne juglindje te vendit, nuk do te kishte ngjyrën blu. Kjo sipërfaqe ujore prej 450 hektarësh ne pjesën shqiptare, po kthehet ne kënete. Mbi 90% e liqenit është mbuluar nga bimësia. Banore te fshatit Zagradec pranë liqenit te Prespës, tregojnë se vite me pare ai shfrytëzohej per peshkim dhe plazh. Sot po kthehet ne nje moçalishte te stërmadhe, ku askush nuk mendon per pastrimin e tij. Po,r se si duhet te ishte Liqeni i Prespës edhe sot, kete e shohin vetëm kur hedhin sytë përtej, ne ujërat liqenore te palës maqedonase dhe asaj greke. Ndryshe nga pjesa shqiptare ku liqeni është i padukshëm per shkak te bimësisë, ne shtetet fqinje ai ruhet me fanatizëm. Ekspertet e fushës pohojnë se Shqipëria, jo vetëm e ka humbur liqenin e Prespës se Vogël, por as nuk mund ta riktheje ne gjendjen e mëparshme. Zhdukja e Liqenit te Prespës vetëm ne territorin shqiptar është dëshmi e moskujdesit te institucioneve shtetërore ndaj vlerave te natyrës dhe turizmit. Ne ujërat e Liqenit te Prespës ndahen kufijtë territoriale te tre shteteve, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Greqisë.

If the map of Albania will be drafted under the current conditions on the ground, the Small Prespa Lake, in the southeast of the country, there were no blue color. The water surface of 450 hectares in the Albanian part, is turning into a swamp. Over 90% of the lake is covered by vegetation. Zagradec village residents near Lake Prespa show that years ago he used for fishing and beach. Today is turning into a huge marshland, where no one feels for his cleansing. Yes, how r the Lake Prespa was today, this view only when cast eyes beyond, in lake waters of Macedonian and Greek party. Unlike the Albanian part where the lake is invisible because of the vegetation, it is guarded in neighboring countries with fanaticism. Experts in the field claim that Albania has not only lost the Small Prespa Lake, but neither can we restore the previous state. The disappearance of Lake Prespa Albanian territory is only evidence of neglect of state institutions to the values ​​of nature and tourism. We waters of Lake Prespa shared territorial borders three countries, Albania, Macedonia and Greece.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate