23 aprile 2013

Lugina e Vjosës ne jug te vendit synohet te kthehet ne një gjeopark shqiptaro-grek, i pari i përbashkët ne Europe


Lugina e Vjosës ne jug te vendit synohet te kthehet ne një gjeopark shqiptaro-grek, i pari i përbashkët ne Europe. Gjashte komunat e përfshira ne projekt jane zgjatim gjeografik i njëra-tjetrës qe ruajnë elemente te përbashkët si mjedisore ashtu edhe kulturore. Dhjetëra shtëpi është parashikuar te kthehen ne bujtina për pritjen e vizitoreve, duke nxitur e zhvilluar edhe turizmin familjar. Por problemi kryesor për t'u zgjidhur duket se mbetet mungesa e infrastrukturës rrugore. Drejtues te njësive vendore kufitare ne Gjirokastër dhe Greqi kane nisur bisedimet për te finalizuar projektin. Gjeoparqet shihen si mundësia me e mire për zhvillimin e turizmit. Ne Europe numërohen 50 Gjeoparqe, katër prej te cilëve ndodhen ne Greqi.

Vjosë Valley south of the country intended to return to a gjeopark Albanian-Greek joint first in Europe. Six municipalities involved in the project are the geographical extension of each other to maintain the common elements as environmental and cultural. Dozens of homes is projected to return to the inns for the reception of visitors by promoting and developing tourism and family. But the main problem seems to be solved is the lack of road infrastructure. Leading the local border units in Gjirokastra and Greece have begun talks to finalize the project. Gjeoparqet seen as the best opportunity for the development of tourism. We counted 50 Gjeoparqe Europe, four of whom are in Greece.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate