30 giugno 2013

Të jesh turist hollandez në Tiranë dhe eksperiencat e tyre...


Jun 30, 2013
Eduin Sujkerbuj se bashku me miqtë e tij, te ardhur te gjithë nga Hollanda, jane turiste qe ndodhen ne Tirane prej dy ditesh. Ata kane zgjedhur kete te diele te vizitojnë Muzeun Historik Kombetar. Eduin, i apasionuar pas historisë, pranon te ndiqet nga kamera e Vizion Plus ne turin e tij. Duke blere kete bilete qe kushton 200 leke, turisti holandez nis vizitën ne tre katet e muzeut, pa zgjedhur nje ciceron. Pasi ka pare dy katet e para, Eduin, tregon ate çka i ka bere me shume përshtypje. "Është hera e dyte qe vij ne Shqipëri, por e para vizite ne këtë muze. Mendoj se pavionet janë te pasur me materiale historike, bileta ka një çmim te lire dhe mjaft e përballueshëm. Me pëlqeu shume pavioni i arkeologjisë, ikonat dhe periudha e mesjetës." Ne katin e trete te muzeut Eduin viziton pavionin e fundit, atë te Luftës Nacional Çlirimtare. Pasi mbaron vizitën e tij 40 minuteshe, turisti holandez tregon ate çka nuk i pëlqeu. "Do te kisha preferuar qe te gjitha pavionet te kishin shpjegime jo vetëm ne anglisht, por edhe ne gjuhen frënge apo gjermane, pasi kur nuk merr një cicerone është e vështire t'i kuptosh. Nga ana tjetër, unë isha i interesuar te dija diçka mbi zhvillimet e Shqipërisë pas rënies se komunizmit, por këtu nuk ka asgjë për këtë." Njësoj si Muzeu Kombëtar, Galeria e Arteve është një tjetër institucion ku pritshmerite për vizita turistesh janë te mëdha. Por, ndryshe nga Muzeu, Galeria nuk është e përfshirë ne guiden zyrtare te Tiranës. Nëse muzeu kombëtar shënon një numër prej 3 mije turistesh vetëm gjate muajit qershor, Galeria nuk kap as gjysmën e kësaj shifre. Edhe pse e shndërruar tashme prej tre vjetësh ne forme muzeu te artit shqiptar, galeria numëron turiste te pakte, te cilët ne pjesën me te madhe sillen nga agjencitë private. Ata qe vijnë, kryesisht europianet perëndimore, zgjedhin te shohin vetëm pavionin e artit soc-realist.

Edwin Sujkerbuj together with his friends to come all from the Netherlands, tourists are located in Tirana for two days. They have chosen this Sunday to visit the National History Museum. Edwin, passionate about history, followed by the camera recognizes the Vision Plus on his tour. Having bought the ticket which costs 200 lek, Dutch tourist kicks off on three floors of the museum, without choosing a guide. After the first two floors, Edwin, shows what it has done more impressed. "It's the second time you come in Albania, but the first visit to this museum. I think wards are rich with historical material, has a price tickets free and very affordable. With very pleased pavilion archeology, icons and medieval periods. "In the third floor of the museum pavilion Edwin recent visits, that the National Liberation War. After ending his 40-minute visit, Dutch tourist shows what displeased him. "I would have preferred that all wards to have explanations not only in English but also in French or German as a guide when it takes is difficult to understand. On the other hand, I was interested to know something about the development of Albania after the fall of communism, but there is nothing to this. "Like the National Museum, Art Gallery is another institution where expectations for tourist visits are great. But, unlike Museum, Gallery is not included in the guide official Tirana. If national museum marks a number of three thousand tourists only during June, Gallery not catch even half of that figure. Although already turned three years in the form of Albanian art museum, gallery numbering tourists pacts, which in large part to behave by private agencies. Those who come mainly western Europeans, choose to see only pavilion of socialist realist art

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate