08 giugno 2013

Operatoret: Turizmi ne 2013, asnjë ndryshim Edhe këtë sezon veror pushuesit do te përballen me te njëjtat kushte dhe shërbime, si ne vitet e kaluara ne zonat turistike

Jun 3, 2013
Edhe këtë sezon veror pushuesit do te përballen me te njëjtat kushte dhe shërbime, si ne vitet e kaluara ne zonat turistike. Operatoret e këtij tregu ngrëne shqetësimin se asnjë politike gjithëpërfshirëse nuk është marre, çka e kane lënë turizmin ne një zhvillim spontan me përgjegjësi individuale te bizneseve te zonës. Kjo panorame e njohur e turizmit do te na shoqërojë edhe këtë vit, ku problem kryesor mbetet shërbimi qe ofrohet kundrejt çmimeve qe paguajmë. Nder problemet kryesore ne turizëm vijon te mbetet informaliteti. Ne te gjithë vendin numërohen rreth 65 mije shtretër, nga te cilët 30 mije i përkasin hoteleve te licencuara, ndërsa pjesa tjetër janë pjese e familjeve qe ofrojnë shërbime akomodimi. Qeveria premtoi se do te ule TVSh ne turizëm e konkretisht për njësite e hotelerisë. Por nje mase e tille nuk u konkretizua per këtë sezon. Shqipëria është nder vendet e vetme ne Europe qe aplikon te njëjtin nivel ne TVSh edhe ne turizëm, prej 20 %, ndërkohë qe Mal i Zi e ka 7%, Maqedonia 5 dhe Greqia 6 %. Ulja e TVSh pritet te sjelle edhe çmime me te favorshme ne shërbimin hotelier.

Even this summer season tourists will face the same conditions and services, as in years past in tourist areas. Operators worn this market concern that no comprehensive policy is not taken, what we have left tourism development spontaneous individual responsibility of businesses to the area. This famous picture of tourism will also accompany us this year, where the main problem remains the service that is offered against price you pay. Among the main problems in the tourism continues to remain informal. Throughout the country counted about 65 thousand beds, of which 30 belong thousand licensed hotel, while the rest are part of families that provide accommodation services. The government promised to reduce VAT on tourism and units specifically for the hotel. But such a measure was not materialized for this season. Albania is the only country in Europe to apply the same level in the VAT in tourism, 20%, while that Montenegro has 7%, Macedonia and Greece 6% 5. VAT reduction is expected to bring even more favorable prices in hotel service.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate