30 giugno 2013

Dardha(Korc)e turistike ne vere dhe tradita e lakrorit në saç 2013


Dardha është pika turistike që shtrihet 19 Km në juglindje të qytetit të Korçës. Pas një rruge komode me gjelbërim në dimër dhe në verë, mbërrin në fshatin me vlera të mëdha historike dhe natyrore. Banorët e hershëm të saj, të shkolluar jashtë vendit, e bënë të njohur fshatin e vogël kudo ku punuan e jetuan. Që nga vëllezërit piktorë Kostandin dhe Anastas Zografi, që kanë pikturuar kishat e zonës, tek matematicieni e publicisti Sotir Peçi e deri tek shkrimtari Teodor Laço, janë emrat që kanë vazhduar traditën e dijes të kësaj zone. Dardha ofron në çdo stinë, natyrën, ajrin e pastër dhe mikpritjen. Ajo ka qenë e njohur për pistat e skive që në vitin 1920, por sot nuk kemi mbërritur për këtë, por për t'u njohur me çiftin e moshuar Batelli, të cilët prej 23 vjetësh presin e përcjellin në lokalin e tyre që nga qytetarët më të thjeshtë e deri tek personalitetet shqiptare dhe të huaja. Shadije Batelli, që i ka kapërcyer të 70-at, ruan traditën e trashëguar nga e vjehrra në gatimin e lakrorit me dy petë. Kulinaria e saj e ka sekretin tek pjekja me dru, por mbi të gjitha tek dashuria me të cilën ajo gatuan çdo ushqim të çdo klienti, të cilët pas vizitës së parë i kthen në miqtë e saj. As fëmijët në emigrim dhe as shtetësia amerikane nuk mund ta largojnë Shadijen nga Dardha. Vizitorët, mbërrijnë në dardhë për të shijuar natyrën, ajrin e pastër, mikpritjen e dardharëve të shoqëruar me histori interesante për njerëzit dhe zonën, por edhe për ushqimin bio dhe gatimin tradicional, që jo vetëm e shijojnë, por kthehen për ta provuar sërish.

Pears is tourist spots lies 19 km southeast of the city of Korca. After a cozy street with greenery in winter and in summer, arrives in the village with great historical value and natural. Its early inhabitants, educated abroad, and became known throughout the small village where they lived and worked. Since the brothers Constantine and Anastasios Zografi painters, who painted churches of the area, to the mathematician's publicist to Peci Soter writer Teodor Laco, are names that have continued the tradition of knowledge in this area. Pears offers in every season, nature, fresh air and hospitality. It has been known for the ski slopes in 1920, but today we have not reached for it but to get to know the couple Batelli, who for 23 years waiting to follow their premise that the citizens simple to Albanian and foreign dignitaries. Shadije Batelli, who has overcome his 70s, preserves tradition inherited from the mother-in cooking foil pie with two. Has its culinary secrets to bake layer, but above all to love with which she cooks every meal every customer, who then returns the first visit to her friends. Neither children nor U.S. citizenship and immigration can not remove Shadijen by Pears. Visitors arrive in pear to enjoy nature, fresh air, dardharëve hospitality coupled with interesting stories about people and the area, but also for food and cooking traditional bio, not only the taste, but returned to try again.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate